Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Културология / Културни изследвания в регионален контекст на английски език

   

Пълна информация за приема на магистри във Философски факултет можете да намерите на http://ma.su-phls.info/

 

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф.д.с.н. Ивайло Дичев
е-mail: ivayloditchev@gmail.com

Магистратурата Културни изследвания в регионален контекст е едногодишна интердисциплинна програма на английски език, която предлага специализация в социокултурните процеси в Югоизточна Европа. Целта ѝ е да допринесе за по-задълбоченото разбиране на съвременните процеси и връзките им с историческите тенденции и наследства в региона.

Програмата съчетава теоретичен и изследователски ориентиран подход, който дава възможност за интензивно изучаване на културните и по-широките социално-политически трансформации на национално, регионално и трансрегионално равнище. Този подход цели да интегрира студентите в теренни проучвания и научни екипи и да стимулира техни оригинални изследвания, като същевременно им предоставя солидни интердисциплинни теоретични основи и прагматично обосновани знания и умения.

Програмата е предназначена да подготви експерти в областта на социалните и културните изследвания, творческия и културния сектор, медиите, публичната или неправителствената сфера. Учебният план е насочен към потребностите на студенти, подготвящи се за докторантура, както и на хора, които навлизат в професионалната си кариера, или на професионалисти, които желаят да придобият допълнителни знания за региона.

Магистратурата по културни изследвания продължава два семестъра, равняващи се на 60 ECTS кредита. За да се дипломират, студентите трябва да завършат два модула (един теоретичен и един по-практически ориентиран) и да подготвят магистърска теза като индивидуален изследователски проект, осъществен под ръководството на преподавател. Програмата предлага също така и възможност за обмен в партньорски университет по програма „Еразъм+“.

Предлагани курсове: The Balkan City: History and Anthropology; Politics of Memory and Memory Cultures in Post-communist Context; Cul-tural Studies: Topics, Methods, Ideas; Traditional and Alternative Forms of Religious Life; Cultural Heritage in Southeastern Europe: Critical Perspectives; Nations, Identifications and Media Representa-tions; Anthropology of Digital Media; Imaginary Antiquity; Totalitar-ian Art and Culture; Research Seminar; Summer/Fieldwork School; Guest Lectureship.

Завършилите програмата могат да се насочат към широк спектър от професии в публичния или частния сектор. Възможните професионални занимания са в следните области: Научни изследвания, Културен сектор (музеи, галерии, издателства, библиотеки и др.), Медии и журналистика, Публични институции и организации (по-специално културни, политически или международни отдели), Неправителствени организации и консултантска дейност, Международни организации, Творчески индустрии, Туризъм

Условия за прием:

Кандидатите за прием в програмата трябва да отговарят на следните условия:

  • Да са завършили висше образование с присъдена бакалавърска или магистърска степен и да отговарят на общите правила за кандидатстване в СУ „Св. Климент Охридски“.
  • Да представят документ за владеене на английски език на ниво не по-ниско от В2 съгласно Общата европейска езикова рамка.
  • Да представят мотивационно писмо на английски език, в което да обосноват интереса си в областта на културните изследвания.