Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Европеистика / Европейски проекти

   

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. д-р Мария Стойчева

е-mail: stojchevap@phls.uni-sofia.bg

Програмата е с продължителност от 3 семестъра; завършилите програмата придобиват квалификация на „магистър по европеистика –
eвропейски проекти“. Обучението е ориентирано към широк кръг специалисти с бакалавърска и магистърска степен, подготвяни в програмата за разработване, участие, осъществяване и оценка на различни проекти с подчертана практическа ориентация.

Програмата осигурява висококвалифицирани експерти с оглед нуждите на различни национални, областни, общински, управленски, образователни и културни институции и неправителствени организации.

Тя покрива нуждите от:

  • oбучение на специалисти за работа в конкурентни и кризисни среди, налагащи ефикасно преодоляване на границите между теория и практика;
  • запознаване с различни модели на проектиране, ръководство, оценяване, финансиране, правно и медийно-информационно покритие на различни видове проекти;
  • подбор, композиране, променяне и осъществяване на различни проектни идеи и цели в различни области;
  • техническо оформяне и изпълнение на проектни задачи според нуждите на различни клиенти;
  • научно осмисляне на проектната дейност.

 

Условия за прием:

1. За прием в магистърската програма могат да кандидатстват завършили със среден успех от семестриалните и държавните изпити над мн. добър (4,50) бакалавърска или магистърска програма по всички специалности от всички професионални направления;

2. Успешно издържано събеседване по приложен кръг от теми (коефициент 2).

 

Балообразуване: Сбор от среден успех от семестриалните изпити и успех от държавния изпит, делен на 2, плюс удвоена оценка (от 2 до 6) от събеседването.

 

Теми за събеседване

1. История на Европейския съюз;

2. Институции на Европейския съюз;

3. Общи политики на Европейската общност;

4. Културното единство и многообразие на Европа;

5. Членство на България в Европейския съюз;

6. Собствена проектна идея.