Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Магистърски програми / Философски факултет / Специалност Европеистика / E-Европа

   

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. д.п.н. Нели Огнянова

тел.: 873 97 96

е-mail: nelly@uni-sofia.eu

http://internetstudies.eu

Е_evr

Магистърската програма Е-Европа е интердисциплинна и се разполага в нова предметна област (Internet studies).

Образованието в областта на медиите и журналистиката претърпява огромни трансформации. Не само журналистите, но и заетите в различни области на управлението и икономиката се нуждаят от знания и умения за работа с цифрово мултимедийно съдържание.

През 2015 г. Европейският съюз прие стратегия за единния цифров пазар. Цифровизацията на културното наследство в ЕС също напредва и се подкрепя от програмата Творческа Европа (2014-2020) и различни програми на ЕС. Цифровото съдържание е един от основните двигатели на растежа на цифровата икономика. ЕС разчита на креативността, за да е конкурентоспособен на световно равнище.

Магистърската програма Е-Европа съчетава запознаването със специфичните изисквания на цифровите медии и производство на цифрово съдържание с подготовка в областта на европейските политики и програми.

В програмата се акцентира върху създаване на творческото съдържание онлайн и творческото писане – курс, който от основаването на програмата се води от един от най-утвърдените български творци Георги Господинов, уеб-журналистика, практически въпроси на производството на цифрово съдържание, методи на изследване онлайн. Заедно с това се обсъжда Цифровата програма за Европа (Digital Agenda for Europe) и възможностите на европейските програми за развитие на културните и творчески индустрии, ролята на интернет за демократичното гражданско участие, динамичната европейска рамка на авторското право в интернет и на други цифрови права, цифровизацията на културното наследство като приоритет на ЕС, интернет бизнес и др.

Програмата подготвя специалисти от различни области в областта на информационната политика на Европейския съюз и съвременните измерения на производството на цифрово съдържание и цифровите медии. Акцентира се върху политически, правни, културни ефекти на цифровите технологии.

Магистърската програма Е-Европа предлага и специално подготвено чуждоезиково обучение: терминология в сектора на информационните технологии и цифровите медии, Netglish.

Предвижда се дисциплини, модули или отделни лекции да се предлагат в електронен формат, като тези възможности се разширяват. Привлечени са лектори от практиката, акцентира върху обучението в сътрудничество и дискусионните форми. В последния семестър се предвижда постоянно действащ семинар, както и кредити за практика в области, свързани с цифрови технологии и медии. Вече има финансирани проекти на магистрите, разработени по време на обучението.

Студентите получават достъп до другите магистърски програми на специалност Европеистика. Предлагат се курсове, свързани с управление на европейски проекти и проекти в областта на информационното общество.

 

Условия за прием:

1. Бакалавърска степен;

2. Среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит – над добър (4.00);

3. Събеседване.

Балообразуване: Състезателният бал се формира като сума от средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити) и от събеседването (т. 2 и 3).

 

Теми за събеседване

1. Медии, култура, технологии

2. Цифрова програма за Европа

3. Актуални дебати за цифровите права

4. Цифрови медии и култура на гражданското участие

5. Европейско културно и информационно пространство

6. Бъдещето на медиите и журналистиката

7. Европейските теми в българските медии

8. Очаквания от магистърската програма и лични планове за професионална кариера.