Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   

Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" обявява следните места за зимен прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020/2021 г.

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
1 2.3. Философия Онтология 2
2 2.3. Философия Теория на познанието 1
3 2.3. Философия Философия на историята 1
4 2.3. Философия Философия на науката 1
5 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология) 2
6 2.3. Философи Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на образованието) 1
7 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството) 1
8 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Метафизика) 1
9 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на религията) 1
10 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (История на религиите) 1
11 2.3. Философия Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия в средните училища) 1 2
12 2.3. Философия Етика 1
13 2.3. Философия Етика (Биоетика) 1
14 2.3. Философия Етика (Постмодерна етика) 1
15 2.3. Философия Логика 1
16 2.3. Философия Логика (Приложна логика) 1
17 2.3. Философия Логика (Логика в континенталната традиция) 1
18 2.3. Философия Логика (Философска логика) 1
19 2.3. Философия Естетика 2
20 2.3. Философия Философия с преподаване на английски език 7 1
21 2.3. Философия История на философията (Антична философия) 1
22 2.3. Философия История на философията (Философия на Средновековието и Ренесанса) 1
23 2.3. Философия История на философията (Философия на Новото време – XVII-XVIII век) 1
24 2.3. Философия История на философията (Нова философия – XIX век) 1
25 2.3. Философия История на философията (Съвременна философия) 2
26 2.3. Философия История на философията (Източна философия) 1
27 2.3. Философия Реторика (История на реториката) 1
28 2.3. Философия Реторика (Съвременна реторика) 1
29 2.3. Философия Реторика (Невербална комуникация в реториката) 1
30 2.3. Философия Реторика (Политическа реторика) 2
31 2.3. Философия Реторика (Реторика във виртуалната среда) 2
32 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Обща социология) 3 1
33 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Трансформации в труда) 1
34 3.1. Социология, антропология и науки за културата Социология (Икономическа социология) 1
35 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Културата в политиките за градско развитие) 1
36 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Младежта в България. Публични дебати, социални действия, движения, идеологии, политически режими и институционални структури от края на ХІХ и ХХ век) 1
37 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (Медии и популярна култура) 1
38 3.1. Социология, антропология и науки за културата Културология (История на жените и половете) 1
39 3.2. Психология Консултативна психология 1  
40 3.2. Психология Педагогическа психология 1  
41 3.2. Психология Клинична психология 1  
42 3.2. Психология Социална психология 1 1
43 3.2. Психология Психология на здравето 2  
44 3.2. Психология Културна и диференциална психология 1  
45 3.2. Психология Културна и диференциална психология (на английски език) 1  
46 3.2. Психология Културна и диференциална психология (Психология на виртуалния свят) 1  
47 3.2. Психология Обща психология (Психологическо измерване и оценяване - Психодиагностика) 1  
48 3.2. Психология Психология на развитието в детска и юношеска възраст 1  
49 3.3. Политически науки Политология (Международни отношения) 2  
50 3.3. Политически науки Политология (Български политически процес) 2  
51 3.3. Политически науки Политология (Сравнителна политология) 2  
52 3.3. Политически науки Публична администрация 2 2
53 3.3. Политически науки Европеистика (Политики на разширяване на ЕС) 1  
54 3.3. Политически науки Европеистика (Исторически изследвания на ЕС) 1  
55 3.3. Политически науки Европеистика (Икономически изследвания на ЕС) 1 1
56 3.3. Политически науки Европеистика (Медийна политика и право на ЕС) 1  
57 3.3. Политически науки Европеистика (Правни изследвания на ЕС) 1  
58 3.3. Политически науки Европеистика (Политологични изследвания на ЕС) 1 1
59 3.3. Политически науки Европестика (Политологични изследвания на ЕС - Европейска идентичност) 1 1
60 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Информационни ресурси ) 1  
61 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Потребители и ползване на библиотеките) 1  
62 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (История на книгата и четенето - Читатели и четене през българския 19 век) 1  
63 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Библиотеките през ХІХ и ХХ век) 1  
64 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Книгознание, библиотекознание и библиография (Дигитализация в институциите на паметта - библиотеки, архиви, музеи) 1  
65 3.5. Обществени комуникации и информационни науки Теория на научната информация (Информационно осигуряване) 1  
ОБЩО 84 10