Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Философски факултет / Библиотечно-информационни науки

   

Срок на обучение: 8 семестъра (4 учебни години)
Форми на обучение: редовно, задочно

Приемат се кандидати, завършили средно образование след успешно издържан конкурсен изпит по: български език и литература, история, чужд език.

Обучението в специалност „Библиотечно-информационни науки“ (БИН) цели студентите:

 • да се запознаят с видовото многообразие от документи и аналитичните техники за обработка на документална информация;
 • да придобият умения за ефективно използване на съществуващата информационна инфраструктура;
 • да усвоят техниките и похватите за оценка на информационни ресурси;
 • да усвоят технологиите (традиционни, електронни; локални, мрежови) за създаване, класифициране, съхраняване и разпространяване на информация;
 • да умеят да организират и управляват информация и информационни системи;
 • да се запознаят с моделите и методите за информационно обслужване;
 • да познават институциите, свързани с опазване, съхраняване и осигуряване на достъп до културно-историческото наследство.

Обучението в специалност БИН се провежда съобразно съвременните национални и международни изисквания. Застъпени са няколко научни направления: библиотекознание, библиография, организация и управление на информацията, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), история на средствата за комуникация, музеология, културна политика, организация и управление на културни институции. Обучението е изградено на модулен принцип, като се постига баланс между знанията и уменията в изброените направления. Наред с придобиването на базови знания за традиционните технологии, прилагани в информационните дейности, обучението обхваща развитието на практически умения за използване на информационни ресурси в мрежова среда, поддържане и развитие на информационни услуги и управление на информационни потоци.

Студентите придобиват професионални компетентности, свързани с: поддържане и развитие на библиотечни дейности, изграждане и поддържане на системи за оценка и анализ на бази от данни и информационни масиви, организация и управление на информационни ресурси, прилагане на съвременни технологии в информационното обслужване, планиране и създаване на информационни продукти, сътрудничество с различни културни институции. Наред с изброеното се усвояват управленски умения за организация на дейностите в т. нар. „интелигентни организации“, както и изследователски нагласи към явленията и процесите в информационния сектор.

Завършилите бакалавърска програма БИН са подготвени за работа в:

 • библиотеки – обществени, научни, училищни и университетски, специални;
 • информационни центрове към различни институции и организации с изследователски, производствени, брокерски или дистрибуторски функции;
 • документационни служби към издателства и редакции на средства за масова комуникация;
 • центрове за информационно обслужване и международен информационен обмен;
 • разпространение и търговия на информационни ресурси.

Придобитата професионална квалификация е "Бакалавър по библиотечно-информационни науки".
Завършилите бакалавърска програма БИН могат да продължат обучението си за придобиване на магистърска степен.