Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по ПН 3.2. Психология (Обща и възрастова психология)

   

Единствен кандидат: доц. д-р Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева

Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 3.2. Психология (Обща и възрастова психология), обявен в Държавен вестник бр. 22 от 16.03.2021 г.

Председател на научното жури: Проф. дпсн Иринка Любенова Зиновиева

Рецензии

Становища