Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.3 Политически науки (Политология - Политически партии и партийни системи), обявен в ДВ, бр. 32 от 16.04.2021 г.

   

Единствен кандидат: гл. ас. д-р Милен Тодоров Любенов

Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.3 Политически науки (Политология - Политически партии и партийни системи), обявен в ДВ, бр. 32 от 16.04.2021 г.

Заключителното заседание ще се проведе на 13.09.2021 г. в 15 ч.

Председател на научното жури: доц. д-р Светослав Христов Малинов

Резюмета на публикациите на гл. ас. д-р Милен Тодоров Любенов

Рецензии:

 

 

Становища: