Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.2. Психология (Трудова психология), обявен в ДВ, бр. 30 от 15.04.2022 г.

   

Единствен кандидат: гл. ас. д-р Вихра Георгиева Найденова