Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 2.3. Философия (История на философията. Нова философия – XIX век), обявен в ДВ, бр. 48 от 28.06.2022 г.

   

Единствен кандидат: гл. ас. д-р Димитър Димитров Божков

Председател на Научното жури: проф. дфн Александър Методиев Кънев

 

Материали:

 

Резюмета на рецензираните публикации

 

Рецензии:

 

 

Становища:

 

 

Заключителното заседание на Научното жури ще се проведе на 1.12.2022 г. от 13:00 ч. в зала 63, Ректорат.