Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за доцент по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, обявен в ДВ, бр. 92 от 18.11.2022г.

   

Единствен кандидат гл. ас. д-р Валентина Милчова Миткова

 

Председател на научното жури проф. д-р Красимира Петрова Даскалова

 

Резюмета на рецензираните публикации

Рецензенти:

Становища:

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 21.04.2023 г.(петък) от 14,30 часа в катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ – бул. „Цариградско шосе“ № 125 Блок 1, ет. ІV ауд. 45 „проф. Тодор Боров“