Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Библиотеки на ФФ / Електронни ресурси

   

В рамките на сключения договор за национален абонамент, Софийският университет “Св. Климент Охридски” има достъп до следните информационни платформи:
Инструкция за ползване на ScienceDirect: (EN)

Пълнотекстова база данни, която съдържа над 2500 списания и над 6000 книги от областите: Физически и инженерни науки – инженерна химия, химия, компютърни науки, науки за земята, физика и астрономия, математика, инженерни науки; Науки за живота – селскостопански науки, биология, биохимия, генетика и молекулярна биология, науки за околната среда, имунология и микробиология, неврология; Здравеопазване – медицина и стоматология, науки за здравните работници, фармакология, токсикология и фармацевтични науки, ветеринарни науки и ветеринарна медицина; Социални науки и хуманитаристика – изкуство и хуманитарни науки, бизнес, мениджмънт и счетоводство, икономика, иконометрия и финанси, психология, социални науки.
Инструкция за ползване на SCOPUS: (BG)

Брошура SCOPUS: (BG)

Инструкция за ползване на SCOPUS: (EN)
Уникална база данни на информационната компания Elsevier, съдържаща реферати и библиографии от над 15 000 списания, осигурявайки широко интердисциплинарно покритие. Обхваща следните области: Обществени науки – 3400 заглавия; Медицински науки – 5300 заглавия (100% покрива заглавията, включени в Medline); Физика – 5500 заглавия; Социални науки – 2850 заглавия.

От 2009 г. ще бъде добавена рубриката Arts & Humanities, която включва 1 250 нови заглавия в областите: образование, антропология, социология и политология, филологии, музика, археология, езикознание и лингвистика, религия, философия, културология, кино и театрални изкуства, хуманитаристика, история, литература и литературна теория и др.

Инструкция за ползване на EngineeringVillage: (EN)
Платформа за доставка на информация в областта на инженерните науки, покривайки широк предметен обхват. Обхваща следните бази данни: Compendex™; Engineering Index Backfile; Inspec®; NTIS Database; Referex Engineering.

Инструкция за ползване на EMBASE.COM : (EN)
Библиографска база данни в областта на биология, биомедицина и фармация. Съдържа над 11 млн документални записа от 1974 г. Индексира 5 000 списания по биомедицина от 70 страни.

Националният абонамент за информационната платформа на THOMSON REUTERS – ISI WEB OF KNOWLEDGE включва следните бази данни:

Web of Science: достъп до световната водеща научна литература в областта на естествените, социалните науки, изкуство и хуманитаристика, както и подложените на информационен анализ доклади от научни форуми.

* Science Citation Index Expanded (1985-present)
* Social Sciences Citation Index (1985-present)
* Arts & Humanities Citation Index (1985-present)
* Conference Proceedings Citation Index- Science (1990-present)
* Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990-present)

Derwent Innovations IndexSM (1963-present) - патентна информация от базите от данни: Derwent World Patent Index® и Patents Citation Index®. Абонирани са:

* Chemical Section (1963-present)
* Electrical and Electronic Section (1963-present)
* Engineering Section (1963-present)

Biological Abstracts® (1985-present) - база от данни в областта на науките за живота - от ботаника и микробиология до фармакология.

MEDLINE® (1950-present) - водеща база от данни в света в областта на медицината и сродните науки (биомедицина, науки за живота, обществено здравеопазване, клинични грижи, наука за растенията и животните), създадена от Националната библиотека по медицина на САЩ.

Journal Citation Reports® (2007-2007) – фактографска база от данни за информетричен и наукометричен анализ, създадена на основата на данни, които ежегодно постъпват в Science Citation Index и Social Science Citation Index. JCR отразява продуктивността и степента на използване на научните списания от световното научно общество. Основните четири индикатори за информетричен анализ, с които борави JCR са: Impact Factor, Immediacy Index, Cited Half Life и Citing Half Life. Абонирани са:

* JCR Social Sciences Edition (2007)
* JCR Science Edition (2007)

Инструкция за ползване на ISI Web of Knowledge: (BG)

EndNote Web® - Кратък справочник (BG)

 

Инструкция за ползване на ISI Web of Knowledge: (EN)

 

ProQuest Central е най-голямата онлайн пълнотекстова база от данни на информационния пазар, която включва повече от 11250 заглавия на документи, като над 8400 заглавия са с пълен текст. Тя е основно средство за информационно обслужване на научната общност на всички нива. Тематично покрива над 169 предметни области: бизнес и икономика, медицина и здравеопазване, новини и световни събития, наука, образование, техника, хуманитарни и социални науки, психология, литература, право, студии за жените и т.н. Освен научни списания в базата от данни се индексират и предоставят с пълен текст над 400 американски, канадски и международни вестници, например: The Wall Street Journal и Los Angeles Times; повече от 30000 пълнотекстови дисертации в различни области на знанието и близо 9000 маркетингови проучвания на пазара в 40 държави. Хронологичният обхват е от 1905 година до сега.

Инструкция за ползване на ProQuest: (EN