Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Структура / Катедри / Руски език

   

Ръководител

проф. д-р Силвия Петкова, каб. 126, тел. 9308 306

silvia_petkova@slav.uni-sofia.bg

 

През 1946 г. в СУ, в състава на тогавашния Славянски институт, се обособява специалността “Руска филология”. През петдесетте години на ХХ в. в резултат на структурните реформи в СУ се създават две катедри по руски език: Първа катедра, която осъществява езиковата подготовка на студентите-русисти, и Втора катедра, която осигурява преподаването на руски език на всички останали специалности в университета. Ръководител на Първа катедра е Н.М.Дилевски, на Втора катедра – К. Савченко. След 1989 г. преподаването на руски език в СУ е ограничено, броят на преподавателите по руски език за нерусисти намалява и през 90-те години на ХХ в. двете катедри се обединяват.

Днес съществува една катедра “Руски език” и тя осъществява преподаването на езика във всички специалности на СУ. Състои се от 20 души: 19 преподаватели и един филолог-специалист. Седем от преподавателите са хабилитирани. Катедрата разполага с висококвалифицирани професионалисти в различни области на езиковедската русистика: история на руския език, фонетика и фонология, лексикология и лексикография, морфология, синтаксис, стилистика, прагматика, теория и практика на превода, лингвокултурология, методика на преподаването на руския език, психолингвистика, компютърна лингвистика и др.

Основна задача на катедрата е подготовката на бакалаври и магистранти в специалността “Руска филология”. С всяка година нараства броят на студентите от други специалности на СУ, желаещи да изучават руски език и този аспект ангажира все повече преподавателите. Те извършват и подготовката по руски език на чуждестранни студенти, обучаващи се в СУ по различни програми.

Катедрата предлага магистърска програма “Език. Култура. Превод”, с три модула: съвременен руски език, история на руския език и превод. Лингвокултурната проблематика е застъпена във всеки от трите модула.

През 2004 г. е създаден и успешно функционира Център за руски език, който с отличната си материална база позволява обучението да бъде провеждано на високо съвременно равнище.

Преподаватели