Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Обучение

   

Обща информация

Факултетът по славянски филологии е акредитиран да провежда обучение в образователната и научна степен “доктор” по следните докторски програми:

 

Докторски програми

 

 

Акредитацията е валидна до:

 

 

Теория и история на литературата

 

 

23.03.2021 г.

 

 

Българска литература

 

 

23.03.2021 г.

 

 

Руска литература

 

 

23.03.2021 г.

 

 

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия

 

 

23.03.2021 г.

 

 

Фолклористика

 

 

23.03.2021 г.

 

 

Общо и сравнително езикознание

 

 

23.03.2021 г.

 

 

Теория и практика на превода

 

 

23.03.2021 г.

 

 

Български език

 

 

23.03.2021 г.

 

 

Славянски езици

 

 

23.03.2021 г.

 

 

Методика на обучението по български език

 

 

16.09.2020 г.

 

 

Методика на обучението по литература

 

 

16.09.2020 г.

 

 

Методика на обучението по руски език

 

 

16.09.2020 г.

 

Обучението се провежда в катедрите на Факултета, които включват хабилитирани преподаватели по съответните научни специалности.

Редовните и задочните докторантури, предложени от Факултета по славянски филологии и одобрени от Академическия съвет на Университета, се обявяват за всяка академична година в портала на Софийския университет през месец август.

 

Квалификационна характеристика

Учебен план - професионално направление 2.1. Филология и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (рeдовно, задочно обучение)

Учебен план - професионално направление 2.1. Филология и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (самостоятелна подготовка)

 

Докторантско училище - дисциплини

Квалификационна характеристика

 

Задължителни дисциплини за избор от докторантите

Принципът на подбор в този модул е свързан с по-общата и необходима за всички докторанти проблематика

 

Избираеми дисциплини