Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Обучение

   

Обща информация

Факултетът по славянски филологии е акредитиран да провежда обучение в образователната и научна степен “доктор” по следните научни специалности:

05.04.01 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА (ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА)
05.04.02. БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА
05.04.03 РУСКА ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРА НА НАРОДИТЕ НА СССР
05.04.09. ФОЛКЛОРИСТИКА
05.04.06 ЛИТЕРАТУРА НА НАРОДИТЕ НА ЕВРОПА, АМЕРИКА, АЗИЯ, АФРИКА И АВСТРАЛИЯ (АНТИЧНА И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА)
05.04.06 ЛИТЕРАТУРА НА НАРОДИТЕ НА ЕВРОПА, АМЕРИКА, АЗИЯ, АФРИКА И АВСТРАЛИЯ (СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ)
05.04.11. ОБЩО И СРАВНИТЕЛНО ЕЗИКОЗНАНИЕ
05.04.16 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРЕВОДА
05.04.17 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
05.04.18 СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ
05.07.03. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО (ПО ОТРАСЛИ И ВИДОВЕ НАУКИ)

Обучението се провежда в катедрите на Факултета, които включват хабилитирани преподаватели по съответните научни специалности.

Редовните и задочните докторантури, предложени от Факултета по славянски филологии и одобрени от Академическия съвет на Университета, се обявяват за всяка академична година в портала на Софийския университет през месец август.

 

Учебен план - професионално направление 2.1. Филология и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (рeдовно, задочно обучение)

Учебен план - професионално направление 2.1. Филология и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (самостоятелна подготовка)