Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Управление и органи / Общо събрание

   

Общото събрание /ОС/ на факултета е съставено от представители на преподавателите /професори, доценти, асистенти/, студентите, докторантите, административния и обслужващия персонал. Събира се поне веднъж годишно. ОС определя основните насоки в дейността на факултета; решава генералните въпроси, свързани с учебната и научната дейност във факултета; избира и освобождава Декана и членовете на Факултетния съвет.

 

Решения на Общо събрание на Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски" (06.06.2017 г.)

Решения на Общо събрание на Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски" (05.06.2018 г.)

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ на ФАКУЛТЕТА ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ на СУ

 

Председател на Общото събрание

проф. д-р Анела Николова Иванова

 

Зам. председател на Общото събрание

доц. д-р Боряна Венелинова Донкова

 

Мандатна комисия:

Председател: проф. д-р Милен Георгиев Богданов (ОХФ)

Зам. председател: проф. д-р Теодор Димитров Гърков (ИХФИ)

Членове:

1. доц. д-р Валентина Веселинова Любомирова (АХ)

2. доц. д-р Милена Кирова Иванова (ФХ)

3. доц. д-р Алексей Александров Василев (ФПОХ)

 

Комисия по предложенията:

Председател: доц. д-р Георги Цветанов Цветков (ОНХ)

Зам. председател: гл. ас. д-р Кристина Мирчева Мирчева (ФХ)

Членове:

1. гл. ас. д-р Захари Пенков Винаров (ИХФИ)

2. гл. ас. д-р Станислав Стефанов Станимиров (ОХФ)

3. гл. ас. д-р Бойка Кунчева Златева-Рангелова (АХ)

 

Комисия по изборите:

Председател: доц. д-р Кръстанка Георгиева Маринова (ИХФИ)

Зам. председател: гл. ас. д-р Николай Александров Грозев (ФХ)

Членове:

1. гл. ас. д-р Даниела Цветанова Цекова (АХ)

2. гл. ас. д-р Николай Александров Грозев (ФХ)

3. гл. ас. д-р Невена Иванова Петкова (ОХФ)

4. гл. ас. д-р Христо Георгиев Христов (ОНХ)

5. гл. ас. д-р Цвета Павлова Сарафска (ПНХ)

 

Атестационна комисия:

Председател: проф. д-р Ирина Богданова Караджова (АХ)

Зам. председател: доц. д-р Донка Николова Ташева (ОХФ)

Членове:

1. чл. кор. проф. дн Красимир Димитров Данов (ИХФИ)

2. проф. дн Константин Тодоров Балашев (ФХ)

3. доц. д-р Йоана Цветанова Захариева (НХ)

4. доц. д-р Йордан Иванов Нинов (ПНХ)

5. гл. ас. д-р Диана Валентинова Чешмеджиева (ФПОХ)

 

Комитет по условия на труд (КУТ) – представители на работещите:

Председател: доц. д-р Йордан Иванов Нинов

инж. Пепа Здравкова Господинова

гл. ас. д-р Елисавета Красимирова Младенова (АХ)

хим. Мая Иванова Спасова (ПНХ)

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

(Списък на членовете на ОС – 05.06.2018г.)

 

1. Александрия Иванова Генджова, доц. д-р

2. Александър Здравков Биков, гл. ас. д-р

3. Александър Свиленов Пъшев, докторант

4. Александър Симеонов Чаначев, докторант

5. Алексей Александров Василев, доц. д-р

6. Ана Иванова Колева, ас.

7. Ангел Драгомиров Даков, маг. „Ф“

8. Анела Николова Иванова, проф. д-р

9. Анифе Исмаилова Ахмедова, доц. д-р

10. Антоан Михайлов Рангелов, ас.

11. Бойка Кунчева Златева, гл. ас. д-р

12. Боряна Венелинова Донкова, доц. д-р

13. Боян Руменов Тодоров, гл. ас. д-р

14. Валентина Веселинова Любомирова, доц. д-р

15. Валя Кирилова Николова, гл. ас. д-р

16. Васил Насков Атанасов, гл. ас. д-р

17. Василена Станиславова Кортенова, маг. „Ф“

18. Вероника Валентинова Михайлова, гл. ас. д-р

19. Вероника Иванова Делибашева, маг. „Ф“

20. Вероника Ивайлова Иванова, докторант

21. Веселин Костадинов Петров, гл. ас. д-р

22. Веселина Точева Рангелова, гл. ас. д-р

23. Владимир Методиев Гелев, доц. д-р

24. Владимир Тодоров Цветков, ас.

25. Владимира Стоянова Видева, ас.

26. Вяра Николаева Велчева, ас.

27. Галина Георгиева Генчева, доц. д-р

28. Галина Ивайлова Йотова, гл. ас. д-р

29. Галя Костова Маджарова, доц. д-р

30. Георги Георгиев Йорданов, доц. д-р

31. Георги Николов Вайсилов, проф. дхн

32. Георги Цветанов Цветков, доц. дхн

33. Гергана Пламенова Гочева, докторант

34. Даниела Цветанова Стефанова, гл. ас. д-р

35. Деница Кирилова Еленкова, гл. ас. д-р

36. Десислава Василева Станишева, ас.

37. Диана Валентинова Чешмеджиева, гл. ас. д-р

38. Димитър Ценов Димитров, доц. д-р

39. Донка Николова Ташева, доц. д-р

40. Елена Димитрова Василева, доц. д-р

41. Елена Николова Николова, маг. „Ф“

42. Елена Христова Бояджиева, доц. д-р

43. Елисавета Красимирова Младенова, гл. ас. д-р

44. Елка Димитрова Стоянова, химик

45. Емил Иванов Христов, доц. д-р

46. Ердал Ерол Арон, ас.

47. Жасмина Недкова Петрова, гл. ас. д-р

48. Захари Пенков Винаров, гл. ас. д-р

49. Златина Любомирова Златанова, гл. ас. д-р

50. Златка Димитрова Димитрова, проф. дфн

51. Ивайла Недялкова Панчева, доц. д-р

52. Иван Владимиров Свиняров, доц. д-р

53. Ивана Георгиева Цапкова, бак. „Х“

54. Иванка Григорова Дакова, доц. д-р

55. Ивета Иванова Стамболийска, маг. „Ф“

56. Ирина Богданова Караджова, проф. д-р

57. Искра Зарева Колева, гл. ас. д-р

58. Йоана Цветанова Захариева, доц. д-р

59. Йордан Иванов Нинов, доц. д-р

60. Калина Гочева Андреевска, гл. ас. д-р

61. Каролина Илиева Папазова, доц. д-р

62. Катерина Душкова Миланова, ИУД

63. Констанс Емилова Русева, докторант

64. Константин Тодоров Балашев, проф. дхн

65. Красимир Димитров Данов, проф. дмн

66. Кристина Василева Божинова, гл. ас. д-р

67. Кристина Мирчева Мирчева, гл. ас. д-р

68. Кристина Боянова Симеонова, бак. „КХ“

69. Кристиян Красимиров Алексов, маг. „Ф“

70. Кръстанка Георгиева Маринова, доц. д-р

71. Лъчезар Костадинов Христов, доц. д-р

72. Людмила Йорданова Любенова, гл. ас. д-р

73. Маргарита Костадинова Кръстева, маг. „Ф“

74. Марин Симеонов Симеонов, гл. ас. д-р

75. Маринела Станчева Коева, маг. „МХ“

76. Мария Борисова Иванова, доц. д-р

77. Мария Милинова Миланова, проф. д-р

78. Марко Димитров Костадинов, ас.

79. Мартин Петров Цветков, гл. ас. д-р

80. Мая Иванова Спасова, химик

81. Меглена Илиева Къндинска, гл. ас. д-р

82. Милен Георгиев Богданов, проф. д-р

83. Милена Кирова Иванова, доц. д-р

84. Мирослав Иванов Мирчев, маг. „Ф“

85. Мирослава Александрова Недялкова, гл. ас. д-р

86. Мирослава Маринова Гецова, гл. ас. д-р

87. Михаела Панайотова Йорданова, доц. д-р

88. Михаил Здравков Аврамов, гл. ас. д-р

89. Невена Иванова Петкова, гл. ас. д-р

90. Неда Иванова Бъчварова, маг. „Ф“

91. Никола Томов Бурджиев, гл. ас. д-р

92. Николай Насков Аврамов, маг. „Ф“

93. Николай Александров Грозев, гл. ас. д-р

94. Николай Ангелович Тошев, докторант

95. Николай Денков Денков, проф. дхн

96. Николай Стефанов Нейков, гл. ас. д-р

97. Николета Мирославова Кирчева, докторант

98. Нина Веселинова Кънева, гл. ас. д-р

99. Нина Георгиева Данчова, гл. ас. д-р

100. Огнян Иванов Петров, проф. д-р

101.Патриша Мозес А Иномван, маг. „Ф“

102.Пенка Василева Цанова, доц. д-р

103.Петко Стоев Петков, доц. д-р

104.Петър Атанасов Кралчевски, проф. дфзн

105.Петър Димитров Георгиев, гл. ас. д-р

106.Петър Йотов Петров, гл. ас. д-р

107.Петя Георгиева Ковачева, доц. д-р

108.Росица Димитрова Николова, доц. д-р

109.Румен Христов Ляпчев, ас.

110.Румен Цветанов Цеков, проф. д-р

111.Сава Огнянов Георгиев, гл. ас. д-р

112.Светла Василева Богданова, проф. дфн

113.Светослав Емилов Аначков, гл. ас. д-р

114.Силвия Стоянова Стойкова, гл. ас. д-р

115.Симеон Светославов Георгиев, маг. „Ф“

116.Славка Стоянова Чолакова, проф. д-р

117.Соня Върбанова Илиева, проф. дхн

118.Соня Русиянова Цибранска, докторант

119.Станимир Стоянов Стоянов, доц. д-р

120.Станислав Стефанов Станимиров, гл. ас. д-р

121.Станислава Борисова Йорданова, гл. ас. д-р

122.Станислава Стефанова Тодорова, гл. ас. д-р

123.Стела Стоянова Георгиева, ас.

124.Стефан Леонидов Цаковски, проф. д-р

125.Стефка Стоянова Стоянова, маг. „Ф“

126.Стоян Иванов Гуцов, проф. д-р

127.Стоян Иванов Каракашев, доц. д-р

128.Таня Василева Йорданова, гл. ас. д-р

129.Татяна Станкова Зиколова, доц. д-р

130.Теодор Димитров Гърков, проф. д-р

131.Тодор Минков Дудев, проф. дхн

132.Тони Георгиев Спасов, проф. дхн

133.Християн Александров Александров, доц. д-р

134.Христо Георгиев Христов, гл. ас. д-р

135.Христо Димитров Чанев, доц. д-р

136.Христо Цачев Цачев, доц. д-р

137.Цвета Павлова Сарафска, гл. ас. д-р

138.Цветанка Надкова Иванова, проф. д-р

139.Цветелин Илиянов Илиев, маг. „МХ“

140.Цветомил Пламенов Войславов, гл. ас. д-р

141.Цветомир Марио Делийски, ас.

142.Юлиан Димитров Загранярски, доц. д-р

143.Юлия Русланова Романова, гл. ас. д-р

144.Янислав Светлинов Данчовски, бак. „Х“