Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Органична химия и фармакогнозия / Преподаватели / проф. д-р Анели Неделчева

   
ANedelcheva_webpage_2019

Проф. д-р Анели Неделчева

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация

Катедра Органична химия и фармакогнозия, каб. 418

бул. „Дж. Баучър“ 1, 1164, София, България

Тел.: +359 2 8161 328

e-mail: ohan@chem.uni-sofia.bg

web: http://chimexpert.com/hetchem/index.php/team/current/an/

Образование

1998 – ОНС Доктор по 4.3 Билогически науки, СУ „Св. Кл. Охридски“

1989 – Магистър по биология/специализация Лечебни растения, СУ „Св. Кл. Охридски“

 

Професионално развитие

2018 - Професор по 7.3 Фармация (фармакогнозия и фитохимия)

2012 – 2018 Доцент по 4.3 Биологически науки (ботаника-систематика на висши растения), Катедра Ботаника, БФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

1997 – 2012 асистент, старши асистент и главен асистент, Катедра Ботаника, БФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

 

Научни интереси

Фармакогнозия –морфологично и фитохимично идентифициране на растителни вещества (субстанции) и растителни препарати, фармакопея, биологично активни вещества, растителни лекарствени продукти, традиционни растителни лекарствени продукти; Лечебни растения; Етноботаника – медицинска етноботаника

 

Избрани публикации

Nedelcheva, A., Pieroni, A., & Dogan, Y. Folk food and medicinal botanical knowledge among the last remaining Yörüks of the Balkans. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 2017, 86(2):1-21.

Ilic, D.V., Andjelski, B., Nedelcheva, A., Djurovic, I., & Ostojic, D. Traditional dentistry knowledge among Serbs in several Balkan countries, Journal of Intercultural Ethnopharmacology, 2017, 6(2):223-233.

Sõukand, R., Pieroni, A., Biró M., Dénes, A., Dogan, Y., Hajdari, A., Kalle, R., Reade, B., Mustafa, B., Nedelcheva, A., Quave, C.L., & Łuczaj, Ł. An ethnobotanical perspective on traditional fermented plant foods and beverages in Eastern Europe, Journal of Ethnopharmacology, 2015, 170:284-296.

Nedelcheva, A., Kostova, N., & Sidjimov, A. Pyrrolizidine alkaloids in Tussilago farfara from Bulgaria. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2015, 29(Sup1):S1-S7.

Nedelcheva, A. An ethnobotanical study of wild edible plants in Bulgaria. EurAsian Journal of BioSciences, 2013, 7:77-94. doi:10.5053/ejobios.2013.7.0.10

 

ORCID Scopus Author ID ResearcherID Система Авторите

 

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

2014 – 2017, ФНИ, договор № ТО 2/23/2014, Екстракция на природни съединения с йонни течности – дизайн на цялостен процес - член на научния колектив

2015 - 2018 ЕК, договор № HEI-PLADI(2015-1-IT02-KA203-014874), Higher Education Innovation in Plant Diversity: flexible learning paths for emerging labour market - HEI PLADI - член на научния колектив, автор на електронен курс „Растителна таксономия“, лектор; https://dibt.unimol.it/HEI-PLADI/home/

2017, УФНИ, договор № 80.10-23/ 19.04.2017 г., Етноботаническо проучване върху лечебните растения в района на Северно черноморско крайбрежие – ръководител

 

Други научни дейности

2015 – Председател на Научно образователния съвет на Балкански екологичен център – Университетски ботанически градини, СУ „Св. Кл. Охридски“ (2016 - );

 

Членство в научни организации

AMAPSEEC Association for Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries (2000 - )

ISE International Society of Ethnobiology an alliance for biocultural diversity (2010 –)

 

Член на редакционна колегия на:

EurAsian Journal of BioSciences (Eurasia J Biosci)

Annual of Sofia University, Book 2 – Botany

 

Рецензент на публикации в: Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, Herbal medicine, Planta, Biotechnology & Biotechnological Equipment, Studies on Ethno-Medicine, African Journal of Pharmacy and Pharmacology, Journal of Medicinal Plant Research, Phytologia Balcanica, Emirates Journal of Food and Agriculture и др.

 

Съавторство в книги и глави от книги

Nedelcheva, A., & Draganov, S. 2014. Bulgarian medicinal ethnobotany: the power of plants in pragmatic and poetic frames. In: A. Pieroni & C.L. Quave (Eds.) Ethnobotany and Biocultural Diversities in the Balkans. (pp. 45-65). New York, NY: Springer Science+Business Media. doi.org/10.1007/978-1-4939-1492-0_4 ISBN:978-1-4939-1491-3.

Nedelcheva, A.M., & Dogan, Y. 2009. Folk botanical nomenclature and classification in Bulgarian traditional knowledge. In: J-P. Morel & A.M. Mercuri (Eds.), Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe. (pp. 169-173). Bari: Edipuglia. ISBN 978-88-7228-574-9.

Nedelcheva, A.M. 2009. Plants related to the life and medicinal practice of St. Ivan Rilski. In: J-P. Morel & A.M. Mercuri (Eds.), Plants and Culture: seeds of the cultural heritage of Europe. (pp. 175-178). Bari: Edipuglia. ISBN 978-88-7228-574-9.

 

Учебници и учебни помагала

Шишиньова, М., Оджакова, М., Неделчева, А., Асенова, А., Враджалиева, И., & Банчева, Л. 2018. Биология и здравно образование за 9. Клас/ Втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език. Изд. къща «Анубис», София. ISBN:978-619-215-260-4

Шишиньова, М., Спасов, Л., Оджакова, М., Йотовски, П., Неделчева, А., Асенова, А., Враджалиева, И., Русинова, О., & Банчева, Л. 2018. Биология и здравно образование за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език. Изд. къща «Анубис», София, 268 стр. ISBN:978-619-215-268-0

Божилова, Е., Коева, Й., Павлова, Д., Атанасова, Ю., Тонков, С., Кожухарова, E., & Неделчева, A. 2003. Ръководство по систематика на висшите растения, София: Pensoft, 293. ISBN 954-642-174-X

 

Полезни модели

Неделчева, А., Шишиньова, М., Атанасов, А., Банкова, В., Тодоров М., & Димов, Д. 2013. Биологично активен състав на основата на пчелен мед. Патентно ведомство: №1769/ Бюлетин №10 на ПВ.

Неделчева, А., Евстатиева, Л., Шишиньова, М., Денев, Р., Атанасов, А., Дамянова, Б., & Банкова, В. 2012. Билков състав с oбщоукрепващо действие. Патентно ведомство: №1597. Бюлетин № 9 на ПВ.

 

Преподавателска дейност

Лекции:

Фармакогнозия I - специалност Фармация, ФХФ

Фармакогнозия II - специалност Фармация, ФХФ

Медицинска етноботаника – избираем курс, специалност Фармация, ФХФ

Фармакогнозия – МП Медицинска химия, ФХФ

Природна козметика – избираем курс , МП Козметика и битова химия, ФХФ

Медицински растения – избираем курс, ОКС Бакалавър, БФ

Етноботаника - избираем курс, МП, БФ

БАВ в лечебните растения - избираем курс, МП, БФ

 

Практически занятия:

Учебна практика по Фармакогнозия – специалност Фармация, ФХФ