Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Органична химия и фармакогнозия / Преподаватели / Гл. ас. д-р Меглена Илиева Къндинска-Василева

   
1

Гл. ас. д-р Меглена Илиева Къндинска-Василева

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация

Катедра Органична химия и фармакогнозия, каб. 246

бул. „Дж. Баучър“ 1, 1164, София, България

Тел.: +359 2 8161 220

e-mail: ohmk@chem.uni-sofia.bg

web: http://www.chem.uni-sofia.bg/depart/hetchem/group.htm

Образование

2007 – Доктор, шифър 01.05.03, Химически науки (органична химия), СУ „Св. Кл. Охридски“

1999 – Магистър по химия, СУ „Св. Кл. Охридски“

Професионално развитие

2008 – Гл. асистент, Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

2005-2007 – Ст. асистент, Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

2002-2005 – Асистент, Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Специализации и изследователски престои в чужбина

Макс Планк институт по полимери, Майнц, Германия (2012-2013, 2014)

Научни интереси

Органичен синтез – дизайн и синтез на хетероциклени съединения с потенциална биологична активност; дизайн и синтез на функционални багрила

Избрани публикации (до 5)

1. Stoyanova, D., Kitova, S., Dikova, J., Kandinska, M., Vasilev, A., Zhivkov, I.,Kovalenko, A., The impact of active layer nanomorphology on the efficiency of organic solar cells based on a squaraine dye electron donor, Journal of Physics: Conference Series 700 (1) (2016), 012052

2. Kitova, S., Stoyanova, D.,Dikova, J., Kandinska, M., Vasilev, A., Angelova, S., Optical modeling of bulk-heterojunction organic solar cells based on squarine dye as electron donor, Journal of Physics: Conference Series 558 (1) (2014), 012052

3. Akkurt, M., Karaca, S., Bogdanov, M.G., Kandinska, M.I., Büyükgüngör, O., Methyl trans-(±)-1-oxo-2-phenethyl-3-(thio-phen-2-yl)-1,2,3,4-tetra-hydro- isoquinoline-4-carboxyl-ate, Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, Vol. 65 (6) (2009), o1287-o1288

4. Kandinska, M.I., Kozekov, I.D., Palamareva, M.D., Synthesis of new trans-2-benzyl-3-(furan-2-yl)-4-substituted-1,2,3,4- tetrahydroisoquinolinones, Molecules, Vol. 11 (6) (2006), 403-414

5. Palamarev, Ch.E., Kandinska, M.I., Palamareva, M.D., Automatic selection of mobile phases. IV. Thin-layer chromatography on silica of simple and complex organic compounds, Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, Vol. 27 (13) (2004), 2003-2018

Scopus Author ID ResearchGate Система Авторите

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

2016-2019, HypoSens, Project ID: 732794, H2020 – член на колектив

2017, УФНИ, договор № 80-10-115/21.04.2017, Синтез и фотофизични свойства на нови поликатионни стирилови багрила за флуоресцентно маркиране на ДНК – ръководител

20014 – 2017, ФНИ, ДФНИЕ 02/11.2014, Слънчеви молекулни термични системи, оптимизирани чрез анихилационна up-конверсия (SunStore) – член на колектива

Други научни дейности

Рецензент на публикации в: Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering

Преподавателска дейност

Лекции:

Органична химия I и II – специалност „Биология“ (БФ), РО, 60 ч., задължителен

Органична химия – специалност „Биотехнологии“ (БФ), ЗО, 38 ч., задължителен

Органична химия за оптометристи – специалност „Оптометрия“ (ФзФ), ЗО, 30 ч., задължителен

Методи на органичния анализ – специалност „Химия“, направление „Органична химия“, РО, 45 ч., задължително избираем

Практически занятия:

Семинари и упражнения по Органична химия I и II – всички специалности на ФХФ и БФ, РО и ЗО

Упражнения по Методи на органичния анализ – специалност „Химия“, направление „Органична химия“, РО, 15 ч.