Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Органична химия и фармакогнозия / Преподаватели / Ас. Стела Георгиева

   

Ас. Стела Георгиева

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация

Катедра Органична химия и фармакогнозия, каб. 414

бул. „Дж. Баучър“ 1, 1164, София, България

Тел.: +359 2 8161 364

e-mail: ohsg@chem.uni-sofia.bg

 

Образование

2004 – Магистър Медицинска химия, СУ „Св. Кл. Охридски“

2002 – Бакалавър Химия, СУ „Св. Кл. Охридски“

Професионално развитие

2010 – Асистент, Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Научни интереси

Хроматографски методи – високоефективна течна хроматография (HPLC) и газова хроматография (GC) – приложение в областите: екология, фармация, фитохимия; при анализа на води, почви, сложни матрици; приложение на методите при охарактеризиране на новосинтезирани съединения

Масспектрометрия – приложение при анализ на биологичноактивни вещества, пътища за фрагментация на новосинтезирани съединения

Органична химия – изследване механизми на органични реакции

Избрани публикации (до 5)

Georgieva, S., Hadjieva, P., Chanev, C., Arpadjan, S., Comparison of composition and antimicrobial activityof hydrodistilled and ethanol extracted essential oil of Juniperus Communis L., Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 2014, 67 (5), 635 - 640

Voyslavov, T., Georgieva, S., Arpadjan, S. and Tsekova, K. Phytoavailability assessment of cadmium and lead in polluted soils and accumulation by matricaria chamomilla (chamomile), Biotechnology&Biotechnological Equipment, 2013, 3939 - 3943

Gerova M., Georgieva, S., Chanev, C., Petrov, O. An Improved protocol for the synthesis of natural combretastatin A-4 via modified Wittig reaction, Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 2011, 64 (10), 1415 - 1420

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

2012, ФНИ, договор № 48 / 2012, Синтез, хроматографски и масспектрални отнасянияна производни на някои непротеиногенни α-аминокиселини – член на колектива

2017, УФНИ, договор № 80-10-40/19.04.2017, Оценка степента на самоочистване на почвите около бившия металургичен комбинат „Кремиковци“ - член на колектива

Преподавателска дейност

Практически занятия:

Семинари и упражнения по Органична химия I и II – всички специалности БФ, РО

Семинари и упражнения по Инструментални методи за анализ – хроматография и масспектрометрия – за специалности Химия, Ядрена химия, Инженерна химия и съвременни материали, Екохимия, РО

Семинари и упражнения по Фармацевтичен анализ – спец. Фармация и маг. Медицинска химия

Семинари и упражнения по Хроматография – маг. Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ (ССХМА), маг. Съвременни методи за синтез и анализ на органичните съединения (СМСАОС)