Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Магистърски програми / Прием след средно образование (ОКС "Магистър")

   

Прием на студенти в СУ

 

Условия за кандидатстване през учебната 2019/2020 г.

Факултетът по химия и фармация предвижда прием на студенти по държавна поръчка в магистърска програма Фармация - редовно обучение.
За местата, субсидирани от държавата, приемът ще бъде проведен въз основа на конкурсни изпити по химия и по биология. Изпитът по химия се състои в попълване на тест, съдържащ 20 въпроса, и решаване на 4 логически задачи (2 неорганични и 2 органични) върху материала от VII до X клас от задължителна и профилирана подготовка. В конкурсния изпит не се включва материал извън дадената програма за подготовка. Изпитът по биология включва 30 тестови въпроса от материала за задължителна подготовка по биология от VIII до X клас и развиване на комбинирана тема (може да включва елементи от повече от един въпрос) от учебния материал за IX и/или X клас. Има възможност за явяване на две кандидат-студентски изпитни сесии – през април и през юни.

Класирането се осъществява на базата на:

  • Оценките от конкурсните изпити по химия и биология с двойно тегло.
  • Оценките по химия и биология от дипломата за средно образование с единично тегло.

Кандидатите трябва да са завършили средно образование, което им дава право да продължат обучението си във висше училище. Не трябва да имат придобита друга магистърска степен по магистърска програма, субсидирана от държавата.

 

Допълнителна информация:

Инспектор: Здравка Тошева

ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. Джеймс Баучър 1

София 1164, тел.: 8161 660

e-mail: ZTosheva@chem.uni-sofia.bg

 

Ръководител: доц. д-р Анела Иванова

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 530

тел.: 8161 520

е-mail: aivanova@chem.uni-sofia.bg

 

Студентски наставници:

гл. ас. д-р Иван Свиняров

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 227

тел.: 8161 228

e-mail: ivansvinyarov@abv.bg

 

гл. ас. д-р Кристина Мирчева

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 529

тел.: 8161 266

e-mail: fhkm@chem.uni-sofia.bg