Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2023 / Програми за изпити / Биология

   

ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ

 

Кандидатстудентският изпит по биология е писмен. Времетраенето на изпита е четири и половина астрономически часа. Изпитът се състои от два компонента:

Компонент 1 се оценява с числова оценка по шестобална система. Тази числова оценка се използва за балообразуваща за всички кандидатстващи с изпит по биология в СУ.

Компонент 2 е задължителен само за кандидатите за специалност Медицина в СУ.

 

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

(Компонент 1)

 

Компонент 1 „Тест“ е задължителен за всички кандидатстуденти, полагащи изпит по Биология. Оценката от компонент 1 е основното цифрово изражение на резултатите от изпита по биология.

Компонент 1 „Тест“се състои в решаване на 60 тестови задачи, включващи материал от VIII, IX и X клас със следните формати: 1) множествен избор с няколко алтернативи, но с един верен отговор и 2) структуриран отговор. Задачите показват фактически знания по биология и основни логически и аналитични умения. Задачите са формулирани съгласно приложената Програма по биология.

Кандидатстудентският изпит по Биология се основава на държавните образователни изисквания на учебната програма по Биология и здравно образование, одобрена от МОН за VIII, IX и X клас на СОУ, залегнала в учебниците, издадени след 2017 г. При подготовката за изпитната програма да се използват учебниците, одобрени от МОН, които са препоръчани в Програмата от Справочника, и са посочени като литература.

Оценката на писмената работа по Компонент 1 се формира по следните критерии:

  • Всеки верен отговор носи 1 точка;
  • До 29 точки включително се поставя оценка Слаб 2,00;
  • От 30 точки нагоре оценката се формира, като броят точки се разделя на 10 и оценката е с точност 0,1:

 

Пример: общ брой верни отговори – 34

общ брой точки от верни отговори – 34

оценка – 34/10 = 3,4 – Среден 3,40

 

ПРОГРАМА ПО БИОЛОГИЯ

(Компонент 1)

8 клас

 

1. Тъкани. Видове, устройство и функции. Епителна тъкан, съединителна, мускулна и нервна тъкан.

2. Храносмилателна система - устройство и функции. Храносмилане в устната кухина, стомаха, тънкото и в дебелото черво. Здравни познания за храносмилателната система.

3. Дихателна система - устройство и функции. Дихателни движения. Обмяна на газовете. Здравни познания за дихателната система.

4. Отделителна система - устройство и функции. Здравни познания за отделителната система.

5. Сърдечносъдова система. Сърце и кръвоносни съдове.

6. Кръв. Състав на кръвта. Кръвна плазма, формени елементи на кръвта, кръвни групи. Кръвосъсирване. Имунни функции на кръвта.

7. Сърдечна дейност. Сърдечен цикъл. Кръвообращение и лимфообращение. Артериално налягане. Регулация на сърдечната дейност. Здравни познания за сърдечно-съдовата система.

8. Опорно-двигателна система. Скелет, особености на човешкия скелет. Устройство на костите и ставите. Кости на скелета - череп, гръбначен стълб, гръден кош и крайници.

9. Мускули. Устройство на скелетните мускули. Основни мускулни групи. Физиологичните свойства на мускулите. Превенция и профилактика на заболявания и увреждания на опорно-двигателната система.

10. Полова система. Устройство и функции на мъжка и женска полова система. Здравни познания за половата система.

11. Нервна система. Гръбначен мозък. Главен мозък. Вегетативна нервна система. Превенция и профилактика на заболявания на нервната система.

12. Ендокринна система. Ендокринни жлези. Здравни познания за ендокринната система.

13. Сетивни системи. Зрителна, слухова сетивна система, система на равновесието, вкусова, обонятелна сетивна система и система на общата сетивност.

14. Кожа. Структура - слоеве и образувания. Функции на кожата – защитна, сетивна, терморегулаторна и отделителна.

 

9 клас

1. Въглехидрати. Монозахариди - структура, представители и значение. Дизахариди. Полизахариди - видове, представители и функция. Липиди. Основни групи липиди – структура и функции.

2. Белтъци. Аминокиселини. Полипептидна верига – изграждане и особености. Структура на белтъците - първична, вторична, третична и четвъртична. Свойства и функции на белтъците.

3. Ензими. Свойства и природа на ензимите. Механизъм на действие на ензимите. Фактори, влияещи на ензимната активност. Регулация на ензимната активност.

4. Нуклеинови киселини. Нуклеотиди. Полинуклеотидни вериги – изграждане и особености. Видове нуклеинови киселини - структура и функции на ДНК и РНК. Генетична информация. Геном.

5. Надмолекулни комплекси. Вируси – устройство и възпроизвеждане. Вирусите като причинители на заболявания.

6. Прокариотна клетка. Устройство и основни жизнени процеси.

7. Еукариотна клетка. Клетъчна мембрана – строеж и функции. Мембранен транспорт.

8. Немембранни и едномембранни клетъчни органели. Взаимодействие между едномембранните клетъчни органели.

9. Двумембранни клетъчни органели.

10. Клетъчно ядро. Хромозоми. Хромозомен набор.

11. Метаболизъм. Анаболитни процеси. Фотосинтеза. Светлинна и тъмнинна фаза на фотосинтезата.

12. Катаболитни процеси. Аеробно и анаеробно разграждане на въглехидрати.

13. Биологично окисление и окислително фосфорилиране.

14. Генетични процеси. Репликация на ДНК.

15. Реализиране на генетичната информация – транскрипция и транслация.

16. Делене на клетката. Митотично делене. Фази. Митотичен цикъл. Биологично значение на митозата.

17. Мейоза. Същност. Фази. Значение на мейотичното делене.

18. Жизнен цикъл на клетката. Клетъчна диференциация – същност и биологично значение. Стареене и смърт на клетките.

 

10 клас

1. Основни закономерности в унаследяването на признаците. Монохибридно кръстосване. Дихибридно кръстосване. Закони на Мендел. Анализиращо кръстосване.

2. Взаимодействие на гените. Видове и същност. Алелни взаимодействия – пълно и непълно доминиране, кодоминиране, летално взаимодействие. Неалелни взаимодействия – комплементарно, епистатично, полимерно взаимодействие, плейотропно действие.

3. Генетика на пола. Определяне (детерминиране) на пола чрез половите хромозоми. Хромозомен механизъм на детерминиране на пола при човека

4. Изменчивост. Видове изменчивост. Модификационна изменчивост - същност и характерни особености на модификациите. Генотипна изменчивост. Мутации. Генни, хромозомни, геномни мутации.

5. Генетика на човека. Методи, прилагани в генетиката на човека. Наследствени болести при човека.

6. Размножаване при животните. Полови процеси при животните и човека (гаметогенеза и оплождане).

7. Индивидуално развитие при животните и човека. Зародишно развитие - етапи.

8. Следзародишно развитие при животните и човека. Пряко и непряко развитие. Биологично значение на метаморфозата. Стареене и смърт.

9. Популации. Състав и структура на популациите. Численост и динамика на популациите

10. Биоценози. Състав и структура. Морфологична и функционална структура на биоценозата. Хранителни взаимоотношения в биоценозата. Хранителна верига. Хранителна мрежа. Екологични пирамиди. Видове биоценози.

11. Екосистеми. Същност, структура и продуктивност на екосистемите. Развитие на екосистемите (сукцесия). Видове екосистеми.

12. Кръговрат на веществата и поток на енергията в екосистемите.

13. Среда на живот. Екологични фактори – абиотични, биотични и антропогенни. Влияние на екологичните фактори върху живите организми. Адаптация. Екологична пластичност.

14. Биотични фактори. Взаимоотношения между популациите в биоценозата. Положителни, неутрални и отрицателни взаимодействия.

15. Теорията за еволюцията на Чарлз Дарвин. Наследственост и изменчивост, борба за съществуване, естествен отбор, изкуствен отбор.

16. Съвременна теория за еволюцията. Микроеволюция – същност. Елементарни еволюционни фактори: мутационен процес, популационни вълни, миграции, изолация.

17. Вид – определение и критерии.

18. Макроеволюция – същност. Възникване на надвидови систематични групи: дивергентна, конвергентна и паралелна еволюция.

19. Основни насоки и пътища на еволюционния процес. Биологичен прогрес - същност. Пътища на реализирането му: ароморфоза, идиоадаптация, ценогенеза, катаморфоза (обща дегенерация). Биологичен регрес – същност.

20. Произход и еволюция на човека. Палеонтологична история на човека - основни етапи на антропогенезата.

21. Доказателства за биологичната еволюция: сравнително-анатомични (хомологни, аналогни, рудиментарни органи), сравнително-физиологични, сравнително-ембриологични, доказателства от молекулярната биология, палеонтологични (ръководни вкаменелости, изкопаеми преходни форми, филогенетичен ред).

 

ЛИТЕРАТУРА

(Компонент 1)

 

8 КЛАС - УЧЕБНИЦИ, ОДОБРЕНИ ОТ МОН:

1. Биология и здравно образование за 8 клас и първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език. Автори: Владимир Овчаров Огнян Димитров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова, 2017, изд. Булвест 2000.

2. Биология и здравно образование за 8 клас и първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език. Автори: Мария Шишиньова, Любомир Спасов, Петър Йотовски, Ирина Враджалиева, Офелия Русинова, Лиляна Банчева, 2017, изд. Анубис.

3. Биология и здравно образование за 8 клас и първа част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език. Румен Бостанджиев, Ценка Часовникарова, Емилия Илова, Ренета Петкова, 2017, изд. Просвета Основано 1945.

4. Биология и здравно образование за 8 клас. Автори: Василий Ишев, Мима Николова, Маргарита Панайотова, Ирина Михова-Нанкова, 2017, изд. Просвета АзБуки.

5. Биология и здравно образование за 8 клас, Наташа Цанова, Снежана Томова, Петър Райчев, Надежда Райчева, Иса Хаджиали, 2017, изд. Педагог 6.

 

9 КЛАС - УЧЕБНИЦИ, ОДОБРЕНИ ОТ МОН:

1. Биология и здравно образование за 9 клас (втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език). Автор: Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова, 2018, изд. Булвест 2000.

2. Биология и здравно образование, 9 клас (втора част за 9-ти клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език). Автори: Мария Шишиньова, Анели Неделчева, Ася Асенова, Лиляна Банчева, Ирина Враджалиева, 2018, изд. Анубис.

3. Биология и здравно образование, 9 клас (втора част за 9-ти клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език). Автори: Майя Маркова, Донка Николова, Ренета Петкова, 2018, изд. Просвета Основано 1945.

4. Биология и здравно образование, 9 клас (втора част за 9-ти клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език). Автори: Василий Ишев, Маргарита Панайотова, Ирина Михова-Нанкова, 2018, изд. Просвета АзБуки.

5. Биология и здравно образование, 9 клас (втора част за 9-ти клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език). Автори: Наташа Цанова, Снежана Томова, 2018, изд. Педагог 6.

 

10 КЛАС - УЧЕБНИЦИ, ОДОБРЕНИ ОТ МОН:

1. Биология и здравно образование за 10 клас. Автори: Владимир Овчаров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова, 2019 г. изд. Булвест, КЛЕТ България ООД.

2. Биология и здравно образование за 10 клас. Автори: Мария Шишиньова, Анели Неделчева, Ася Асенова, Лиляна Банчева, Ирина Враджалиева, 2019, изд. Анубис, КЛЕТ България ООД.

3. Биология и здравно образование за 10 клас. Автори: Ценка Часовникарова, Даниела Симеоновска, Мира Славова, Ренета Петкова, 2019, изд. Просвета Основано 1945.

4. Биология и здравно образование за 10 клас. Автори: Василий Ишев, Златка Ваклева, Лилия Боева, 2019, изд. Просвета АзБуки.

5. Биология и здравно образование за 10 клас. Автори: Наташа Цанова, Снежана Томова, 2019, изд. Педагог 6.

 

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

(компонент 2)

Компонент 2 на изпита по биология е задължителен за кандидат-студенти, специалност Медицина в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. До участие в балообразуването и класирането за специалност Медицина се допускат само кандидат-студентите, получили „ДА“ на този компонент.

Компонент 2 включва кратки, точни и изчерпателни отговори на 4 въпроса от учебния материал, които могат да съдържат освен отворен отговор и означаване на схема, попълване на таблица и др. Въпросите са от различни области на биологичното знание и са част от следните общи теми, изучавани в задължителната и профилираната подготовка по биология и здравно образования за 8-12 клас:

1. Структурна организация на човешкия организъм. Тъкани – устройство и функции на епителна, съединителна, мускулна и нервна тъкан.

2. Опорно-двигателна система. Кости и стави – устройство, видове, функции и здравни познания.

3. Опорно-двигателна система. Мускули – устройство, видове, функции и здравни познания.

4. Вътрешна течна среда на организма. Кръв, кръвни групи, кръвосъсирване, кръвопреливане, здравни познания.

5. Сърдечно-съдова система. Сърце, сърдечна дейност, кръвоносни съдове, кръвообращение и здравни познания.

6. Дихателна система – устройство, функции и здравни познания.

7. Храносмилателна система – устройство, функции и здравни познания.

8. Отделителна система – устройство, функции и здравни познания.

9. Мъжка полова система – устройство, функции и здравни познания.

10. Женска полова система – устройство, функции и здравни познания.

11. Индивидуално развитие на човека – зародишно и следзародишно развитие. Здравни познания за възпроизводството и развитието на човека.

12. Нервна система. Гръбначен мозък – структура, функции и здравни познания.

13. Ендокринна система. Видове ендокринни жлези – устройство, функции и здравни познания.

14. Зрителен и слухов анализатор – устройство, функции и здравни познания.

15. Кожа – устройство, функции и здрави познания.

16. Нуклеинови киселини. ДНК – структура, функции, репликация,приложение на ДНК-анализа в медицината.

17. Нуклеинови киселини. РНК – видове, структура, функции, транскрипция.

18. Белтъци – структура, функции, транслация.

19. Ензими - структура, механизъм на ензимното действие, регулация на ензимната активност, приложение на ензимите в медико-биологичната практика.

20. Вирусите и бактериите като инфекциозни агенти – същност, устройство, разпространение и медицинско значение като причинители на заболявания при човека.

21. Еукариотна клетка – структурно-функционална характеристика. Плазмена мембрана – структура, транспорт на веществата през плазмената мембрана, ендоцитоза и екзоцитоза.

22. Еукариотна клетка – цитоплазмени органели (видове, структура и функция).

23. Еукариотна клетка – клетъчно ядро (структурни компоненти и техните функции).

24. Клетъчен жизнен цикъл. Клетъчно делене. Митоза и мейоза – същност, фази, биологично значение. Хромозоми, хромозомен набор и кариотип на човека.

25. Закономерности в унаследяването на признаците – общи характеристики, монохибридно, дихибридно и анализиращо кръстосване.

26. Изменчивост – мутационна изменчивост (класификация на мутациите; генни, хромозомни и геномни мутации).

27. Генетика на човека – методи за генетичен анализ.

28. Наследствени болести при човека.

29. Размножаване на човека – гаметогенеза (сперматогенеза и овогенеза) и оплождане (същност и видове).

30. Хомеостаза – същност, видове, имунологични механизми на хомеостазата, видове имунитет, клетъчен и хуморален имунен отговор.

 

При оценяване на отговорите на въпросите в Компонент 2 ще се вземат предвид следните критерии:

  • вярно, точно и логично обяснение на всеки зададен въпрос в рамките на една страница;
  • в допълнение на текстовия отговор положително ще се оценява и представянето на структури, процеси, схеми, таблици, графики и др.;
  • владеене и коректна употреба на биологичните термини;
  • правилно използване на граматичните и лексикалните правила на българския език.

 

Писмените работи по Компонент 2 на изпита по биология се оценяват въз основа на съответни критерии от двама независими проверители. Всеки проверител оценява поотделно отговорите на 4-те отворени въпроса. Максималният брой точки за всяка отделна задача е 1 точка, а максималният брой точки за всички задачи (след сумиране на точките от отделните задачи) е 4.00 точки. До класиране се допускат само кандидат-студентите, чиито работи имат над 2.00 точки и са оценени с „ДА“. При получени крайни оценки на работа от двамата проверители, едната от които е под 2.00, а другата – над 2.00 точки, работата се арбитрира. Арбитриращият проверител взема окончателното решение за крайната оценка по Компонент 2 и допускането на кандидат-студента в класацията за специалност Медицина. Балът за класирането се определя от оценката от Компонент 1 – „Тест“ на изпита по биология).

За успешната подготовка и представяне на кандидат-студентите на Компонент 2 на изпита по биология за специалност Медицина в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2023/2024 учебна година се препоръчват всички одобрени от МОН учебници по биология и здравно образование за 8-12 клас (задължителна и профилирана подготовка).