Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2016 / На патронния празник на СУ бяха връчени награди на отличили се преподаватели и студенти през изминалата година

   

По традиция на патронния празник на Софийския университет бяха връчени и награди на отличили се преподаватели и студенти през изминалата година.

За първи път лауреатите за Голямата награда за научна и изследователска дейност „Софийски университет „Св. Климент Охридски” са трима: проф. дхн Николай Денков, проф. дфн Стойчо Язаджиев и научен колектив от Факултета по славянски филологии и Факултета по класически и нови филологии.

Проф. дхн Николай Денков е предложен от Катедрата по инженерна химия и фармацевтично инженерство и Факултетния съвет на Факултета по химия и фармация на Софийския университет въз основа на неговите високи и международно признати научни постижения в областта на физикохимията на дисперсните системи и повърхностите. Това е много актуална област на науката с важно фундаментално и приложно значение и в процес на интензивно развитие в последните години.

Научната активност на проф. Николай Денков е впечатляваща. Сред изключително убедителните наукометрични данни са неговите 141 научни публикации, включително и 9 глави от книги и две публикации в списание „Нейчър“; 130 от тези публикации са в реферирани научни списания. Проф. Денков има девет международни патента и едно авторско свидетелство. Проф. Денков има 5 500 цитата в международни реферирани издания и h-индекс=39. Той е ръководител и съ-ръководител на 33 международни проекта с чуждестранни университети. Има 69 поканени лекции и семинари в чуждестранни университети и научни институти. Бил е председател и съ-председател на пет и член на научните комитети на десет международни конференции и симпозиуми.

Проф. Денков е създател и ръководител на научно-изследователска група от млади преподаватели и докторанти.

Проф. Денков е носител на Голямата награда „Питагор“ през 2010 г., през 2013 г. е отличен с Почетния знак на Софийския университет със синя лента.

Бил е заместник-декан на Факултета по химия и фармация, ръководител на Катедрата по инженерна химия и заместник-министър на образованието и науката.

Denkov

Проф. Анастас Герджиков обяви и наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2016 г. Лауреатите за 2016 г. са д-р Надежда Стоянова, главен асистент в катедра „Българска литература“ към Факултета по славянски филологии и Д-р Васил Атанасов, главен асистент в катедра „Аналитична химия“ към Факултета по химия и фармация.

Д-р Васил Атанасов започва работа към Групата по биокоординационна и биоаналитична химия към Катедра „Аналитична химия“ още като студент с изявен интерес към областта на токсикологичния анализ и токсините още като студент през 2001 г. Работата му с по изследване на действието на токсина от българска пепелянка става тема на дипломната му работа в магистърска програма „Медицинска химия“ и е обект на неговата дисертация, защитена през 2009 г.

По време на редовната си аспирантура, успоредно с воденето на упражнения по аналитична химия на студенти от Биологическия факултет, той работи и в Токсикохимичната лаборатория на Военномедицинска академия, където се развива и в областта на клиничната токсикология в спешната диагностика на остри отравяния.

Д-р Атанасов поставя началото на университетското обучение по аналитична (съдебна) токсикология в Софийския университет. Развива активна експериментално изследователска работа в областта на военната токсикология.

През 2012 г. се хабилитира като доцент по медицина в Клиниката по спешна токсикология на ВМА, с което поема ръководството на най-голямата в страната специализирана лаборатория по аналитична (съдебна) токсикология.

Д-р Атанасов е експертно ангажиран в редица работни групи към различни ведомства. Вещо лице е по голям брой токсикологични експертизи.

Преподава в Софийския университет, Медицинския университет – София и Академията на МВР.

Активно участва в подготовката и реализирането на обучението на специалността „Фармация“ в Университета.

Член е на редакционната колегия на Българското списание за химия и Medical Data (Белград).

Редовен член на Международната асоциация на съдебните токсиколози, Международното дружество по токсикология и е заместник-председател на Българското дружество по клинична токсикология.

Атанасов