Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Биологически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по ПН 4.3. Биологически науки (Зоология на гръбначните животни, Географски информационни системи), обявен в ДВ, бр. 100 от 16.12.2022 г.