Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Бояна Димитрова Ангелова, Биологически факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ РД-19-179/21.05.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно на посочения адрес: https://meet.jit.si/Procedura_PhD_Boyana_Angelova

Защита на дисертационен труд на Бояна Димитрова Ангелова на тема Електроиндуцирано освобождаване на биологично активни вещества от дрожди чрез проточно третиране с импулсно електрично поле“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Биофизика), задочен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Валентина Ганева
Председател на научното жури: доц. д-р Диляна Николова

Автореферат

Рецензии:

Становища: