Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Самостоятелни звена / Лаборатория Вирусология / Преподаватели / доц. д-р Калина Шишкова

   

тел: 02 81 67 294
e-mail: k_shishkova@biofac.uni-sofia.bg

Образование:

1997 – Магистър по Молекулярна биология, СУ “Св. Кл.Охридски”

Преподавателска дейност:

Молекулярна вирусология; вирусна репликация; медицинска вирусология; терапия и профилактика на вирусните болести, вирусни инхибитори с природен произход.

Научни интереси:

Противовирусна химиотерапия, комбинирано приложение на химиотерапевтици,

скрининг на вещества с природен и синтетичен произход

Научно - изследователска активност

Публикации - съавторство в 4 статии.

Участие в международни форуми - съавторство в 6 резюмета.

Избрани публикации:

1. Шишков, Ст., К. Костова, Е. Георгиева, В. Капчина-Тотева, Ж. Йорданова. Анти-херепсена активност на екстракт от Orthosiphon stamineus Benth. 2006. Сб. Докл. Научна конф. с междунар.участие “Ст. Загора’ 2006”, Том 4, 104-108.

2. Stankova, I. G., T. A. Dimbova, S. A. Shishkov, K. A. Kostova and A. S. Galabov. Synthesis and biological activity of amino acid ester prodrugs of acyclovir. 2006. Proceeding 29th European Peptide Symposium, Sept., 3-8, 2006, Gdansk, Poland, Peptides 2006 (Edit. K. Rolka, P. Rekowski and J. Silberring), vol.4, 226-227.

3. Shishkov, S., K.Kostova, S. Voleva, T. Dzimbova. Comparative study of antiherpes activity of amino acid esters of acyclovir. 2007. Сб. Докл. Научна конф. с междунар.участие “Ст. Загора’ 2007”, vol. 4,252-255.

4. Костова, К., Ст. Шишков, Й. Кърджева, М. Найденова. Инхибиторен ефект на български екстракти от антарктически актиномицети спрямо репликацията на HSV-1. 2007. Сб. Докл. Научна конф. с междунар.участие “Ст. Загора’ 2007, 246-251.