Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Биохимия / Преподаватели / проф. д-р Светла Петрова

   

лаб. 219
тел: 02 8167 219
е-mail: spetrova@biofac.uni-sofia.bg

 

Образование:

Висше образование: СУ "Св. Климент Охридски", Mолекулярна и функционална биология със специализация по Биохимия, 1984

Научни степени и звания:

СУ " Св. Климент Охридски" - Образователна и научна степен “Доктор”- 2003

Академично звание "Доцент" – 2005

Академично звание „Професор” - 2013

 

Области на професионален интерес:

Ензимология, Биохимия, Молекулярна Биология; гликозидази; експанзини; фосфолипази, протеази; охарактеризиране, кинетика и механизъм на действие; изследване на функционални групи в активния център; приложение на ензимите; клетъчни рецептори; протеин-лигандни взаимодействия; клетъчна сигнализация и др.

 

Членство в научни организации:

СУБ - Секция по Молекулярна биология, Биохимия и Биофизика.
IST – International Society on Toxinology

 

Специализации и работа в чужбина:

Великобритания, The Edward Jenner Institute for Vaccine Research, Compton, (Oxford), CD45 group, осем месеца, 2005

Унгария, Будапеща, Унгарската Академия на Науките, Институт по Ензимология (Лаборатория по протеин фолдинг), четири месеца, 1992

Русия, Москва, Московския Университет “М. Ломоносов”, Химически факултет, Катедра по Инженерна Ензимология, три месеца, 1989

Швеция, Стокхолм, Pulp and Paper Research Institute, Лаборатория по Биохимия – един месец, 1986

 

Научно - изследователска активност

Изследване свойствата на целулазния, хемицелулазния и лигниназния комплекси, продуцирани от Trichoderma reesei M7, Cellulomonas spp., Aspergillus spp., Sporotrichum spp. Thermomyces spp., Chaetomium spp., Phanerochaete spp., Cerrena spp.; Оптимизиране процеса на ензимна хидролиза на различни растителни субстрати, изготвяне на лабораторна технология за получаване на полиензимни целулазни и хемицелулазни препарати, както и лабораторна технология за получаване глюкозен разтвор от отпадъчни лигноцелулозни материали. Изследване на молекулярните механизми на целулазните и хемицелулазни ензими чрез химична модификация на каталитично активни аминокиселинни остатъци. Ензимни реакции в неводни среди и синтеза на олигозахариди.

Изследване на функционалните механизми на CD45 рецептора на Т-клетки при пролиферацията и продукцията на цитокини в трансгенни мишки. Роля на CD45 като тирозин фосфатаза в клетъчната сигнализация на Т-клетки. Роля на TNF и IL-6 за пролиферацията на дендритни клетки. Изследване на кинетиката и механизмите на действие фармакологично активни ензими –лиганд-рецепторни взаимодействия (Фосфолипаза А2, протеази). Сигнални пътища отключвани от Фосфолипаза А2. Структурно и функционално изследване на мембранни канали (транслокази) и механизми на клетъчен транспорт.

 

Участие в договори, проекти, програми

 1. “Биохимични и генетични изследвания на кафяво-гнилостната гъба Poria placenta”, съвместно с лабораторията по биохимия на шведския Pulp and Paper Research Institute (р-ли проф.д-р Николов и проф. К-Е. Ериксон)
 2. “Получаване на глюкозен разтвор чрез ензимна хидролиза на отпадъчни целулозни влакна” ( р-л проф.д-р Д. Колев).
 3. “Изследване на бактериални целулази – биохимични, генно-инженерни и имунохимични изследвания” ( р-л проф.д-р Д. Колев).
 4. “Целулазни и ксиланазни ензими от Trichoderma sp. и Aspergillus sp.” с р-л проф. д-р Д. Колев.
 5. COPERNICUS CIPA-CT94-0232 - “Production and еvaluation of industrial potential of the thermostable amylolytic and xylanolytic enzymes from the thermophilic fungus Thermomyces lanuginosus” с ко-ординатор Dr M. K. Bhat, IFR, Reading (UK); (р-л от българска страна проф. д-р Д. Колев).
 6. COPERNICUS IC-CT’96–1000 - “Production and evaluation of functional food ingredients in improving the nutritional quality of food & human health” (ко-ординатор Dr M. K. Bhat, IFR, Reading (UK); р-л от българска страна проф. д-р Д. Колев).
 7. CEEPUS – H-0115-network-2001/2002 – обмен на студенти и преподаватели по обнародвано споразумение между страните от Централна Европа.
 8. CEEPUS – H-0158- network-2003/2004.
 9. Договор за сътрудничество между СУ”Св. Кл. Охридски” и Университета “Аристотел” в Солун, Гърция по тема: “Funcional activity of free and bound enzymes and/or multimolecular complexes”
 10. Proliferative and cytokine responses in CD45 Tg mice. CD45 polymorphism. Edward Jenner Institute for vaccine research, Oxford (Ръководител проф. П. Бевърли) .
 11. Договор № ДО02/83/12.2008, финансиран от ФНИ-МОМН, със срок 2008-2011г. Тема: ”Биохимични, фармакологични и имунологични изследвания на Випоксин и неговите компоненти”- Ръководител.
 12. 12.Договор № ДДВУ 02/10.2010, финансиран от ФНИ-МОМН, със срок 2010-2013г. Тема: „Свойства, структурно и функционално характеризиране на белтъка Best 1 в моделни мембранни системи и епителни клетки”.
 13. Договор №DFNI-B01/2 от 2012г. Тема: „Панел за изследване на индивидуален капацитет за поправка нагенотоксични увреждания”.
 14. Международен двустранен проект ДНТС/Словения 01/5 от 28.11.2011г.–със срок 2011-2013. Тема: „Сравнително изследване на две структурно различни невротоксични фoсфолипази А2 от отровата на пепелянки - амодитоксин (Vipera ammodytes ammodytes) и випоксин (Vipera ammodytes meridionalis).” (Ръководител от Словенска страна – проф. д-р Игор Крижай, Катедра Молекулярни и биомедицински изследвания (Jozef Stefan Institute, Ljubljana) – Ръководител от българска страна Светла Петрова.
 15. Договор СУ №61/2008г. Тема: „Влияние на синтетични нискомолекулни и полимерни цвитерйони върху IgG-свързващата способност на разпознаващата молекула на класическия път на комплемента C1q”.
 16. Договор СУ №97/2009г. Тема: „Влияние на синтетични нискомолекулни и полимерни цвитерйони върху разпознаването на C1q от автоантитела, намиращи се в серумите на болни от лупусен нефрит”- Ръководител.
 17. Договор СУ № 164/2009г. Тема: „Влияние на абиотичния стрес върху въглехидратния метаболизъм на суспензионни култури от Dactylis glomerata L.”.
 18. Договор СУ № 060/05.04.2012г. Тема: „Сравнителен анализ на in vitro триизмерен нативен матрикс от фибробласти с подкожна тъкан на мишки” - Ръководител.

 

Избрани публикации (2006-2014)

 1. Zhe L., Dawes R., Petrova S., Beverly P., Tchilian E., (2006) CD45 regulates apoptosis in perioheral T lymphocutes. Int. Immunol. 18: 959-966
 2. Piercy J., Petrova S., Tchilian E., Beverley P. (2006) CD45 negatively regulates TNF and IL-6 production in dendritic cells. Immunology, 118: 250-256
 3. Dawes R., Tchilian E., Petrova S., Beverley P. et al. (2006) Altered CD45 expression in C77G carriers influences immune function and outcome of hepatitis C infection. J. Med. Genetics, 10.1136/JMG/2005/040485)
 4. Dawes R., Petrova S., Zhe L., et al. (2006) Combinations of CD45 isoforms are crucial for immune function and disease. J. Immunol., 176: 3417-3425.
 5. Petrova S., N. Bakalova, D. Kolev (2006) Catalytically important amino acid residues in endoglucanases from a mutant strain Trichoderma sp. M7. Biochemistry (Moscow) 71 (S1):25-30
 6. Bakalova N.G., Petrova S.D., Kolev D.N. (2009) Catalytically important amino acid residues in endoxylanases from Aspergillus awamori. Biotechnol. & Biotechnol. Eq., 23(2):639-642.
 7. Petrova S.D., Bakalova N.G., Atev A.P., Kolev D.N. (2009) Production of galacto-oligosaccharides from lactose and whey permeate by beta-glycosidase from Sporitrichum thermophile ATCC 34628. Biotechnol. & Biotechnol. Eq., 23 (2):672-675.
 8. Atanasov V., Petrova S., Mitewa M. (2009) HPLC assay of Phospholipase A2 activity using low-temperature derivatization of fatty acids. Analytical Lett., 42(10):1341–1351.
 9. Ivanov I., Tsacheva I., Stoyanova V., Nikolov M., Tchorbadjieva M., Petrova S., Christov L., Georgieva V., Georgiev G. (2009) Chaperone-like effect of polyzwitterions on the interaction of C1q with IgG. Zeitschrift Naturforschung, 64C: 149-154.
 10. Tishinov K, Stambolieva N., Petrova S., Galunsky B., Nedkov P. (2009) Purification and characterization of the sunflower seed (Helianthus annuus L.) major aminopeptidase. Acta Physiol. Plant., 31: 199-205.
 11. Atanasov V., Danchev D., Mitewa M., Petrova S. (2009) Hemolytic and anticoagulant study of the neurotoxin Vipoxin and its components – basic phospholipase A2 and an acidic inhibitor. Biochemistry (Moscow), 74(3): 339-345.
 12. Petrova S.D., Bakalova N.G., Kolev D. N. (2009) Properties of two endoglucanases from a mutant strain Trichoderma sp. M7 with potential application in the paper industry. Appl. Biochem. Microbiol., 45(2):150–155.
 13. Tishinov K., Petrova S., Nedkov P., (2010) Prolyl iminopeptidase from seeds of sunflower (Helianthus annuus L.) Acta Physiol. Plant., 32: 211-213.
 14. Marinov I., Atanasov V.N., Stankova E., Duhalov D., Petrova S., Hubenova A. (2010) Severe coagulopathy after Vipera ammodytes ammodytes snake bite in Bulgaria: A case report. Toxicon, 56: 1066-1069.
 15. Stoyanova V., Tchorbadjieva M., Petrova S., Georgiev G., Tsacheva I. (2011). Effect of polyzwitterions on the interaction of immobilized C1q with IgG. Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, 64 (4): 545-552.
 16. Stoyanova V., Petrova S., Tchorbadjieva M., Deliyska B., Vasilev V.,Tsacheva I. (2011). New insight into the autoimmunogenicity of the complement protein C1q. Mol. Immunol., 48: 678-682.
 17. 17.Balashev K., Atanasov V., Mitewa M., Petrova S., Bjørnholm T. (2011) Kinetics of degradation of dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) bilayers as a result of Vipoxin phospholipase A2 activity - an Atomic Force Microscopy (AFM) approach. BBA MEM, 1808 (1): 191–198.
 18. Petrova S.D., Atanasov, V.N., Balashev K. (2012) Vipoxin and its components: structure–function relationship. Advances in protein chemistry and structural biology, Vol. 87, Chapter 5, pp.117-155 (Elsevier Inc. Ed) Review article
 19. Stoyanova V., Aleksandrov A., Lukarska M., Duhalov D., Atanasov V., Petrova S., (2012) Recognition of Vipera ammodytes meridionalis neurotoxin vipoxin and its components using phage-displayed scFv and polyclonal antivenom sera.Toxicon, 60:802–809.
 20. Doltchinkova V., Stroh P., Petrova S. (2012) Altered surface electrical charge in еrythrocytes by vipoxin and lectins. FEBS Journal, 279: SI supplement 1, p.131.
 21. Atanasov V., Stoykova S., Goranova Y., Mitewa M., Petrova S. (2012) Acute toxicity of vipoxin and its components: is the acidic component an “inhibitor” of PLA2 toxicity? Interdiscip. Toxicol., 5(4): 169-172.
 22. Mladenova K., Moskova-Doumanova V., Tabashka I., Petrova S., Lalchev Z., Doumanov J. (2013). Establishment and characterization of stably transfected MDCK cell line, expressing hBEST1 protein. Bulg J. Agric. Sci. 19(2): 159-162.
 23. Atanasov V., Stoykova S., Kolev H., Mitewa M., Petrova S., Pantcheva I. (2013) Effect of some divalent metal ions on enzymаtic activity of secreted phospholipase A2 (sPLA2) isolated from Bulgarian Vipera ammodytes meridionalis. Biotechnol. & Biotechnol. Eq., 27(5):4181-4185
 24. Stoykova S., Goranova Y., Pantcheva I., Atanasov V., Danchev D., Petrova S. (2013) Hemolytic activity and platelet aggregation inhibitory effect of vipoxin’s basic sPLA2 subunit Interdiscip Toxicol., 6(3):136–140. doi: 10.2478/intox-2013-0021
 25. Kirilka Mladenova, Svetla D. Petrova, Georgi As. Georgiev, Veselina Moskova-Doumanova, Zdravko Lalchev, Jordan A. Doumanov (2014) Interaction of Bestrophin-1 with 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC) in surface films. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 10.1016/j.colsurfb.2014.01.045
 26. Moskova-Doumanova V., Mladenova K., Petrova S., Topouzova-Hristova T., Chakarova Ch., Lalchev Z., Doumanov J. (2014) Aminoacid exchange R25W affects proper cellular localization of Best1 protein in MDCK II cells. Comptes rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences 67(2), 233-238.