Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Биохимия

   

Ръководител: доц. д-р Иванка Цачева

тел. 02 8167 355
е-mail: itsacheva@biofac.uni-sofia.bg

Катедрата по биохимия е създадена по предложение на ФС на БФ през 1965 г. на базата на съществуващите тогава катедри „Анатомия, физиология и биохимия на растенията“ и „Физиология и биохимия на животните“. От 1966 г. за ръководител е избран проф. д-р Тодор Крумов Николов, който ръководи Kатедрата до 1988 г. След това последователно ръководители на Kатедрата са били: доц. дбн Николай Николаев (1988–1991), проф. д-р Димитър Колев (1991–1999), доц. дбн Михаела Кожухарова (1999–2005), чл.-кор. проф. дбн Здравко Лалчев (2005–2012), (2012–2016) проф. д-р Мариела Оджакова. От м. юни 2016 г. досега ръководител е проф. д-р Светла Петрова.

От създаването си досега в Катедрата се изнасят поредица биохимични курсове и такива с молекулярнобиологична насоченост. Основният курс по обща биохимия е създаден от проф. Т. Николов през 1965 г., а началото на преподаване на самостоятелни курсове по молекулярна биология е поставено от доц. Маргарита Стамболова.

b-1

Основателят на катедрата проф. Тодор Николов

Катедрата по биохимия е един от инициаторите за създаването на специалността Биохимия и микробиология, сега Молекулярна биология, и така се поставя началото на редица специализирани биохимични четения, изнасяни от видните български учени акад. Румен Цанев, акад.Евгени Головински, акад. Асен Хаджиолов, проф. Мориц Йомтов, проф. А. Спасов и др. За различни периоди курсове в катедрата са чели известни у нас и в чужбина учени: акад. Д. Ексерова, чл.-кор. проф. Ст. Стоилов, чл.-кор. проф. Г. Русев, проф. С. Кюркчиев, проф. БорисАтанасов, проф. Борис Алексиев, проф. А. Кършиков и др.

Понастоящем от Катедрата се изнасят основни курсове за студентите от всички специалности в БФ, както и за ФХФ, ФзФ и ФКНФ. Изнасят се и поредица от курсове с биохимична, молекулярнобиологична и биотехнологична насоченост.
В катедрата са създадени значителен брой курсове към 3 магистърски програми в БФ, както и към други магистърски програми във ФХФ и ФзФ на СУ.
Катедрата по биохимия изнася и редица курсове за след – дипломно обучение (СДК). В катедрата е изградена напълно оборудвана Лаборатория за подготовка на Националния отбор по биология, който ежегодно печели медали от Международната олимпиада по биология.
В момента съставът на катедрата включва: проф. д-р Св. Петрова, проф. д-р М. Оджакова, доц. д-р С. Чакъров, доц. д-р И. Цачева, доц. д-р И. Панчев, доц. д-р Й. Думанов, доц. д-р Л. Загорчев, гл. ас. д-р Деница Теофанова, ас. д-р К. Младенова), биолог М. Николова, биохимик Е. Попова, химик М. Модрева, химик Л. Миланова. Към момента в катедрата са зачислени 4 докторанти (П. Челенкова, Ю. Пецева, Л. Петрова и Н. Младенов и 1 е отчислен с право на защита (М. Бангьозова).

b-2
b-3
b-4
Учебна лаборатория по биохимия, 1979 г. Чл.кор. проф. Здравко Лалчев през 1980 г. 1979 г. – подготовка за практически занятия, биолог Анна Обрешкова

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Научната дейност на катедрата е организирана на лабораторен принцип в различни научни области. Създадени и с утвърдени традиции са Лабораториите по ензимология, моделни мембрани, молекулярна имунология, растителна молекулярна биология.
През последните години интензивно се развива научно-изследователската дейност на проектен принцип. Спечелени са десетки проекти от национални и международни програми. Възпитаниците на катедрата са търсени специалисти както у нас (БАН, МУ-София и др.), така и във водещи Университети в чужбина.
Катедрата има стотици научни публикации в реномирани международни списания, трудовете на катедрата имат хиляди цитирания в българската и чуждата литература. Членовете на катедрата са търсени като експерти и консултанти у нас и в чужбина, като членове на международни научни организации и др. В катедрата са защитени успешно десетки дисертации.

От нейното създаване досега Катедрата по биохимия има сериозни научни контакти с различни университети и институти от Великобритания, Германия, Италия, САЩ, Япония, Дания, Франция, Белгия, Русия, Унгария, Гърция, Украйна, Словакия и др., както и по редица научно-приложни проекти с фирми от чужбина (Япония, САЩ, Германия и др.). Катедрата е участвала в разработванетo на редица международни научни и образователни проекти (INCO-COPERNICUS; TEMPUS; BBSRC, CME, ERASUM-SOCRATES, CEEPUS network, Royal Society и др.).

КУРСОВЕ ОТ БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ, В КОИТО УЧАСТВАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА
Задължителните за всички специалности курсове по биохимия се четат с титуляри проф. Мариела Оджакова и проф. Светла Петрова; молекулярна биология с титуляри проф. Мариела Оджакова и доц. Ивелин Панчев. Освен тях катедрата извежда задължителните курсове по физикохимични методи, биокатализа с титуляр проф. Светла Петрова, приложна молекулярна и клетъчна биология с титуляр доц. Стоян Чакъров, биологични мембрани с титуляр доц. Йордан Думанов, имунология с титуляр доц. Иванка Цачева, както и избираемите курсове: рекомбинантна ДНК с титуляр доц. Стоян Чакъров, метаболизъм и функционална биохимия с титуляр гл. ас. Л. Загорчев и гл. ас. Д. Теофанова

b-7
b-8
b-6
Практически занятия по биохимия 2013 г.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, В ЧИЕТО ИЗВЕЖДАНЕ УЧАСТВАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА

1. Магистърска програма по биохимия – изнасят се курсовете: Регулация на метаболизма (проф. Светла Петрова), Регулация на генната експресия (проф. Мариела Оджакова и доц. И. Панчев), Моделни мембрани (чл.-кор. проф. дбн Здравко Лалчев), Патобиохимия.
Учебният план на МП по „Биохимия“ е структуриран в три направления - Молекулярна биология, Молекулярна имунология и Молекулярна диагностика, определящи съответната специализация за студентите. През първия семестър студентите получават фундаментални познания за съвременните биохимични направления, интердисциплинарни подходи и експериментални методи, които са определящи и задължителни за трите специализирани модули. Обучението на студентите магистри в трите направления позволява преки контакти и дискусии с всички преподаватели на Катедрата по Биохимия и дава възможност за усъвършенстване на практическите им умения чрез обучение и работа в научно-изследователски лаборатории в СУ, Биомедицинските центрове и институтите на БАН.

2. Магистърска програма по Генно и клетъчно инженерство – изнасят се курсовете: Молекулярна биология на клетката (проф. Мариела Оджакова и доц. И. Панчев), Регулация на метаболизма (проф. Светла Петрова), Дискусионен клуб (проф. Мариела Оджакова и гл. ас. Любен Загорчев), Имунобиотехнологии (доц. Иванка Цачева).

b-5
b-9
Лаборатория по биология, заедно с много колеги преподаватели от БФ подготвяме олимпийския отбор по биология Практически занятия по биохимия 2013 г.

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Катедра „Биохимия“ участва ежегодно в извеждането на СДК по биохимия. Организират се и краткосрочни специализирани курсове в рамките на СДК.