Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / СДК / СДК “БИОТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕЧЕБНИ И АРОМАТИЧНИ РАСТЕНИЯ“

   

Биологическият факултет организира прием на студенти за следдипломна квалификация БИОТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕЧЕБНИ И АРОМАТИЧНИ РАСТЕНИЯ“ – групова или индивидуална форма на обучение.

 

СДК БИОТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕЧЕБНИ И АРОМАТИЧНИ РАСТЕНИЯ“ е предназначена за студенти, бакалаври и магистри от всички професионални направления.

Специализацията формира знания и умения за работа с основните типове in vitro култури и тяхното приложение. Изучават се вторичните метаболити, синтезирани от лечебните растения, възможностите за насочен биосинтез и влагането на биоактивните съединения в козметичен или лечебен продукт. Специализантите придобиват знания и практически умения за прилагане на класическите и нови технологии в областта на растителните биотехнологии, за изпълнение на научни задачи и приложни проекти.

СДК „Биотехнология на лечебни и ароматични растения“ се извежда от преподаватели от катедра „Физиология на растенията“ на Биологически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ с доказан авторитет и професионален научно-изследователски опит в сферата на растителната физиология и биотехнологии.

Успешно завършилите СДК „Биотехнология на лечебни и ароматични растения“ могат да се реализират професионално като специалисти в различни фирми и организации, които имат отношение към експлоатацията на растителни ресурси, растителните биотехнологии, козметичната промишленост и др.). Специализантите имат възможност да кандидатстват в магистърските програми за неспециалисти на Биологически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“.

Следдипломната квалификация по “Биотехнология на лечебни и ароматични растения“ се провежда под формата на групова задочна или индивидуална форма на обучение и завършва с държавен изпит. Продължителността на обучението в груповата форма е 12 месеца. Лекциите и практическите занятия се структурират в блокове с цел максимално облекчаване на графика на работещите специализанти.

При индивидуалната форма обучението е с продължителност 12 месеца и се осъществява чрез консултации. Кандидатите за индивидуална форма на обучение могат да се записват по всяко време.

 

Таксата за обучение е 1820 лв. за груповата форма и 2020 лв. за индивидуалната форма. Таксата се заплаща на 4 вноски. Първата вноска се заплаща при започване на обучението.

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с ръководителя на СДК „Биотехнология на лечебни и ароматични растения“ – доц. д-р Ганка Чанева, chaneva@biofac.uni-sofia.bg или Екатерина Афенлиева, eafenlieva@biofac.uni-sofia.bg

Документи се приемат само онлайн на имейл: eafenlieva@biofac.uni-sofia.bg

Срок за подаване на документи -22.02.2024 г.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Молба до Декана на БФ по образец- сканирано копие с подпис;
2. Уверение от отдел „Студенти”със заверен общ успех- за студенти-сканирано копие;
3. Диплома за Бакалавър, Професионален Бакалавър и/или Магистър -за дипломирани-сканирано копие.

Таксата трябва да се преведе по банков път или чрез ИзиПей по сметката на СУ:

БНБ - ЦУ
IBAN: BG 52 BNBG 9661 3100 1743 01
Банка : БНБ ; BIC CODE : BNBGBGSD
Титуляр: СУ “Св. Климент Охридски”
Задължено лице (вносител): трите имена на специализанта, Биологически факултет, СДК „Биотехнология на лечебни и ароматични растения“