Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Преподаватели и служители / ПОКАНА: Общо събрание на Биологическия факултет

   

ПОКАНА
до членовете на Общото събрание на Биологическия факултет,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Уважаеми колеги,
Съгласно чл. 26 (6) от Закона за висшето образование и чл. 43 (1) от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и с решение на Факултетния съвет на Биологическия факултет от 14.05.2020 г.,

 

СВИКВАМ

Общото събрание на Биологическия факултет на заседание на 16.06.2020 г. от 10 часа в Аулата на Биологическия факултет, при следния дневен ред:

1. Избор на Мандатна комисия в състав председател, заместник-председател и трима членове;

2. Избор на Комисия по предложенията за органи на управление на факултета в състав председател, заместник-председател и трима членове;

3. Избор на Факултетна избирателна комисия в състав председател, заместник-председател и петима членове;

4. Избор на председател и заместник-председател на Общото събрание;

5. Отчет на деканското ръководство за периода 2016 г. – 2020 г.;

6. Избор на Декан на Биологически факутет;

7. Определяне на числения състав и избор на членове на Факултетния съвет на Биологически факултет;

8. Избор на Атестационна комисия в състав председател, заместник-председател и членове.

Регистрацията за събранието ще започне от 9.00 часа пред Аулата на Биологическия факултет (София, бул. Др. Цанков 8).

Моля, всеки кандидат за Декан да изпрати в срок до 17:00 часа на 02.06.2020 г. автобиография и мандатна програма (до 5 страници) на г-жа Божидара Генчева, главен инспектор администрация на факултет (bf-decanat@biofac.uni-sofia.bg). Кандидатите трябва да отговарят на условията на чл. 54 от ПУДСУ.

Моля, изпращайте своите предложения за председатели, заместник-председатели и членове на комисиите към Общото събрание до 17:00 часа на 12.06.2020 г. на доц. Траяна Недева, председател на Комисията по предложенията за органи на управление на факултета (nedeva@biofac.uni-sofia.bg). Предложения ще могат да се правят и по време на Общото събрание.

Материалите по дневния ред на Общото събрание ще бъдат публикувани на вътрешната страница на Биологическия факултет.

В случай, че извънредни обстоятелства попречат на провеждането на заседанието на Общото събрание, то ще бъде свикано отново по общия ред, съгласно ПУДСУ.

Председател на Общото събрание
на Биологически факултет
доц. д-р Елена Ташева-Терзиева