Начало / Университетът / Центрове / Университетски център за изследване на религиите / История

   

Центърът за изследване на религиите (ЦИР) е първото по рода си в България и на Балканите интердисциплинарно университетско звено, създадено в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 2008 г. по инициатива на преподаватели от четири факултета на Университета:

 

От създаването си ЦИР е осъществил множество дейности в различни научни полета, свързани с интердисциплинарното изследване на религиите, развивайки и международното сътрудничество в тази област. Центърът допринася за обмена на идеи между представители на различни специалности и академични традиции в изучаването на религиозните учения и свързаните с тях цивилизационни, културни и обществено-политически явления. Екипът на ЦИР обръща особено внимание на междурелигиозните отношения и интеркултурните взаимодействия.

В периода до 2022 г. ЦИР е реализирал редица изследователски програми, сред които две големи инициативи от национален и международен мащаб. Едната от тях произтича от проекта "Научни подходи към взаимовръзката нормативен текст–социокултурен контекст в изследванията на религиите" (2009 – 2010 г.), финансиран от ФНИ на Софийския университет (ФКНФ). В това изследване взеха участие 33 преподаватели от ФКНФ, Философски факултет, Исторически факултет и Богословски факултет на Софийския университет, както и колеги от НБУ, Института за философски изследвания на БАН, Института по балканистика с център по тракология при БАН и др. В работата по тази програма бяха включени също 30 студенти от магистърски програми и докторанти.

В своеобразен интердисциплинарен фокус се превърна постоянният семинар "Религия и култура", стартирал през 2009/2010 академична година. В неговите сесии участваха и докторанти от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и БАН. В началото на септември 2009 г. се проведе и Първата лятна школа "Религия и култура" в гр. Смолян, където утвърдени учени представиха лекции пред студенти и докторанти, които на свой ред участваха със собствени научни доклади, подложени на академична дискусия. След националния уъркшоп, състоял се през април 2010 г., бе издаден колективният том Християнство, ислям и източни религии. Нормативен текст и социокултурен контекст, съст. Симеон Евстатиев, София: Изток-Запад, 2011.

Втората програма гравитираше около международния проект "Религия и публичност: интердисциплинарни подходи" (2010 – 2013 г.), финансиран от националния Фонд "Научни изследвания" при Министерството на образованието и науката на Република България. Това беше мащабно академично начинание с авторитетно международно участие. Главната му задача бе да разкрие основни аспекти на взаимодействията между религия и публичност чрез мултидисциплинарно сравнително изследване с акцент върху ролята на християнството и исляма в България и на Балканите. В изследователския екип участваха утвърдени учени от различни факултети на Софийския университет, Новия български университет и институти на БАН, както и колеги от Съединените щати, Германия и Дания. Особено значима беше ролята в проекта на световноизвестния антрополог професор Дейл Ф. Айкелман от Дартмут колидж, САЩ.

Паралелно с тази изследователска програма ЦИР бе домакин и на Международната лятна школа "Религия и публичен живот" (юли 2011 г.) с участието на известния социолог на религиите професор Адам Селигман от Бостънския университет, САЩ. В нея се включиха колеги от Европа, Америка, Азия и Африка. Проведе се и дебат "Ислям и секуларизъм", съвместно с Центъра за култура и дебат "Червената къща" и Главното мюфтийство на мюсюлманското изповедание в България.

В рамките на самия проект, посветен на отношението религия – публичност, се проведе и голяма международна конференция на тема "Религия и публичност" (2 – 5 юли 2013 г.) с участието на учени от САЩ, България и Русия. В резултат на така изграденото и разширено през следващите години международно академично сътрудничество бе публикуван в авторитетно научно издателство и колективeн том: Islam, Christianity and Secularism in Bulgaria and Eastern Europe: The Last Half Century, edited by Simeon Evstatiev and Dale F. Eickelman, Leiden and Boston: Brill, 2022.

Университетският център за изследване на религиите организира и своя отделна поредица научни прояви, за да открои значимостта на международния интердисциплинарен академичен обмен. Така например, на 20 януари 2009 г. се проведе Българо-ирански семинар "Молла Садра Ширази и философските измерения на религиозния опит". ЦИР организира и публична дискусия на тема "Религиозното поклонничество в Европа: национализъм, транснационализъм, мултикултурализъм" с участието на Джон Иид (професор по социология и антропология, Център за изследване на национализма, етничността и мултикултурализма (CRONEM), Университет Рохемтън и Университет Съри, Лондон), проведена на 21 май 2012 г. През изминалите години екипът на ЦИР е подлагал на академична дискусия и водещи теми от обществения живот в страната и чужбина, свързани с религиите. Така например, на 17 февруари съвместно с Културния център на Софийския университет ЦИР проведе академичната дискусия "За религията, политиката и секуларизма след "Шарли Ебдо", която получи широк публичен отзвук, като бе представена и в научното списание "Социологически проблеми" (кн. 1–2/2015).

Една от характерните дейности на Центъра през изминалите години е организирането на публични лекции на международно изявени учени, като например лекцията на професор Дейл Ф. Айкелман на тема "Култура и идентичност: Как те влияят на управлението"; лекцията на генералния секретар на Международната асоциация по история на религиите Тим Йенсен от Университета в Южна Дания на тема "Религията в публичната сфера: Факти, дискусии и развития. Положението в Дания"; лекцията на професор Улрике Фрайтаг от Свободния университет в Берлин на тема "Религия и търговия в Арабия: Джеда – пристанищният град на Мека през ХІХ и ХХ в."

След пандемията от COVID-19 Университетският център за изследване на религиите възстанови постоянния семинар "Религия и култура", провеждан през академичната 2022/2023 година в сътрудничество с Центъра за академични изследвания София. Водещата тема за академичната 2022/2023 година е "Център и периферия в религията и обществото", а нейното разработване започна с международна сесия (25 октомври 2022 г.) с пленарен доклад на професор Дейл Ф. Айкелман (САЩ). Във възобновения семинар вземат участие млади и утвърдени учени от Софийския университет "Св. Климент Охридски", Американския университет в България, Новия български университет, Института за исторически изследвания при БАН, Института по балканистика с Център по тракология при БАН, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, както и изследователи от чужбина.