Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет

   

 

София 1504, бул. Цар Освободител 15

Деканат:

телефон: 02 9876 292

02 9308 223

Отдел "Студенти"

телефон: 02 9308 523

Приемно време за студенти:

понеделник, сряда и петък: от 9.00 до 12.00 ч.

Вторник и четвъртък: от 13.00 до 16.00 ч.

Обедна почивка: от 12.00 ч. до 13.00 ч.

факс: 02 9463 022

 

ГОРЕЩИ НОВИНИ

SU1

 

____________________________________________________________________________________

Заповед на Декана на Историческия факултет за обучение в електронна среда, считано от 1.12.2021 г.

___________________________________________________________________________________

Историческият факултет обявява

подбор на преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски" за участие в обучения за придобиване на дигитални умения по проект BG05M2OP001-2.016-0019, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

___________________________________________________________________________________

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!

Системата СУСИ се отваря за избор на избираеми дисциплини за летен семестър на учебната 2021 - 2022 г. за бакалаври и магистри от всички специалности в периода от 1 до 31 януари 2022 г.

Студентите трябва да отбележат съответните избираеми дисциплини в СУСИ.

___________________________________________________________________________________

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ!

Ликвидационна сесия

  • 9.05.2022 г. – 19.05.2022 г.
  • Сесията се отнася за всички студенти, семестриално завършили в предходни учебни години

Тържествена церемония за връчване на дипломи за висше образование

  • 20.05.2022 г., петък, Аула на СУ, 12.00 часа

Студентите е необходимо да се явят в Аулата на СУ в 10.30 часа за регистрация и получаване на тоги.

Държавен изпит, защита на дипломна работа, 22.02.2022 г.

  • Срок за подаване на молби: от 14.02.2022 до 18.02.2022 г. Документи: бележка от факултетна библиотека и една актуална снимка за документи.

___________________________________________________________________________________

Магистърски програми - летен прием

Историческият факултет обявява прием на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“ след висше образование за летния семестър на учебната 2021 / 2022 г. за специалност „История“, МП Античност и Средновековие, редовна форма на обучение, за специалисти и неспециалисти, обучение срещу заплащане.

  • Прием на документи: Деканат на ИФ, стая 40Б, 20 - 31 януари 2022 г., 9-12 ч., 13–16 ч.
  • Класиране: 2 февруари 2022 г.
  • Записване: 10 – 11 февруари 2022 г., Отдел „Студенти“ на Исторически факултет, каб. 24

___________________________________________________________________________________