Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет

   

 

София 1504, бул. Цар Освободител 15

Деканат:

телефон: 02 9876 292

02 9308 223

Отдел "Студенти"

телефон: 02 9308 523

приемно време:

Пн; Ср; Пт: 9.00–12.00 ч.
Вт; Чт: 13.00–16.00 ч.

От 27.07.2020 г. до 14.08.2020 г., включително, Отдел "Студенти" при Исторически факултет няма да работи, поради платен годишен отпуск.

факс: 02 9463 022

 

ГОРЕЩИ НОВИНИ

SU1

 

_______________________________________________________________________________________________

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ към Историческия факулутет

ИСТОРИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ обява прием в магистърските програми за уч. 2020/2021 година

Кандидатстването за придобиваенто на ОКС "магистър" в програмите, предлагани от Исторически факултет, започва на 1 август 2020 г. Документите се подават електронно на адрес: https://hist.kmk.uni-sofia.bg/. Системата за магистърския прием ще бъде отворена до 10.09.2020 г. включително за прием държавна поръчка и до 28.09.2020 г. за прием платена форма на обучение. Кандидати, които вече имат завършена една магистратура по държавна поръчка, могат да кандидатстват само за платена форма на обучение.

Тези, които кандидатстват освен за държавна поръчка, също и за платена форма на обучение, трябва да го посочат при подаването на документите, тъй като системата няма да допусне повторна регистрация.

При възникнали въпроси във връзка с магистърския прием можете да се обръщате за информация към г-жа Добринка Бижева 02/9308 223, dbizheva@admin.uni-sofia.bg и г-жа Емилия Харизанова на 02/9308 279, eharizanova@clio.uni-sofia.bg, eharizanova63@gmail.com.

_______________________________________________________________________________________________

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ОБЯВЯВА КОНКУРС

за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020-2021 г. в съответствие с Решение № 332 от 14.05.2020 г. на Министерския съвет.

_______________________________________________________________________________________________

График на септемврийската изпитна сесия за студентите в бакалавърска степен (редовно и задочно обучение)

  • Студентите от специалности "История и география" и "История и философия", завършили семестриално в предходни години, които желаят да се явят на изпит по Съвременна история, да изпратят потребителските си имена, с които фигурират в системата СУСИ, както и електронните адреси, с които фигурират в нея, на мейлите на доц. д-р Гергана Алексиева или на гл. ас. д-р Боряна Митева в срок до 20 август.

Важно за поправителен неприсъствен писмен изпит по „История на Българското възраждане“, 1 септември 2020 г., 10:00 ч.

Студентите от специалностите „История“ и “Архивистика и документалистика“, които искат да се явят на изпита по този предмет на 1 септември задължително да се свържат най-късно до 26 август 2020 г. с гл. ас. д.р Ваня Рачева на нейната електронна поща, за да получат информация относно:

  • установяване статута на студента и нужната заверка по предмета;
  • изпращане на подробни разяснения за начина на провеждане на изпита.

_______________________________________________________________________________________________

Издаването на индивидуални протоколи за септемврийска изпитна сесия на 2019/2020 уч. година

Във връзка с мерките за ограничаване на разпространението на CОVID-19, издаването на индивидуални протоколи за септемврийската изпитна сесия на уч. 2019/2020 г., ще се извършва дистанционно. За целта е необходимо студентът да заплати по банков път необходимата такса, което става по следния начин:

С БАНКОВ ПРЕВОД ВЪВ ВСЯКА ТЪРГОВСКА БАНКА ПО СМЕТКАТА НА СУ “Свети Климент Охридски”:

  • БНБ - централно управление
  • IBAN : BG 52 BNBG 9661 3100 1743 01
  • BIC : BN BG BG SD

При плащане по банков път задължително се вписват:

  • Трите имена ( на обучаващият се)
  • ЕГН (на обучаващият се)
  • факултет

След това студентът трябва да изпрати по имейл на инспекторите в отдел „Студенти“ г-жа Камелия Янакиева и г-жа Нина Христова, които отговарят за неговата специалност, трите си имена, наименованието на дисциплината/и, по която е изпитът и факултетен номер, както и сканираното бордеро.

Срок 10.08.2020 г.

_______________________________________________________________________________________________

На вниманието на студентите, на които им предстои защита на магистърска теза!

Предварителни изисквания за качване на файл с дипломна работа (магистърска теза) за проверка за уникалност и плагиатство

Проверката за уникалност и плагиатство се извършва в системата за електронно обучение на СУ - https://elearn.uni-sofia.bg

_______________________________________________________________________________________________