Начало / Университетът / Центрове / Високотехнологичен бизнес център към СУ "Св. Климент Охридски"

   

HIGH-TECH BUSINESS CENTER OF SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI (ENGLISH VERSION)

 

Адрес:

Стопански факултет

Цариградско шосе, No. 125, бл. 3, стая 120

Управител: Проф. д.ик.н. Георги Чобанов

E-mail: georgech@feb.uni-sofia.bg

 

Предметът на дейност на Центъра е: комерсиализиране на научно-технологичната продукция на университеските преподаватели чрез подпомагане разработването и внедряването на високотехнологични продукти; осигуряване правата на интелектуална собственост чрез патентоване и правна защита, трансфер и ефективно реализиране на високотехнологични продукти чрез продажба на патенти или чрез подпомагане стартирането на високо-технологични фирми; провеждане на специализирано обучение; консултантска дейност

 

Мисия, визия и структура на Центъра (на английски език)

 

СЪБИТИЯ:

 

20 March 2013, Faculty of Economics and Busines Administration, Sofia University

„Managing Innovation and Intellectual Property in the EU research programmes“
Training Event

Event Programme (pdf)

Picture20March2013

Presentations:

1. IP in EU-funded projects (pdf)

2. Exploitation of research results (pdf)

3. Establishing Successful Research Partnerships with European SMEs (pdf)

4. Въведение в патентите и полезните модели (pdf)

5. European research programmes (FP7, Horizon 2020) – facilitating innovative academia-industry cooperation (pdf)