Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Прием, обучение, дипломиране / Магистърска степен / Физически факултет / Оптометрия / Оптометрия

   

Магистърска програма: Оптометрия

Ръководител: доц. д-р Станислав Балушев
тел.: 02 / 8161 634, стая В21
е-mail: balouche@phys.uni-sofia.bg

Оптометрията е интердисциплинарна специалност, която включва знания от физиката, медицината, биологията и химията. Обучението по оптометрия се провежда с оглед на основната област на професионална реализация на оптометристите: предоставяне на услуги при зрителни смущения в очите и зрителната система. Това включва прегледи и оптометрични измервания за установяване на състоянието на зрението, определяне на средствата и начините за корекция на понижена зрителна острота и други нарушения на зрението. При установяване на необходимост от лекарска намеса и лечение оптометристът насочва клиента към офталмолог или съответния специалист.

Завършилите специалността са подготвени за:

  • Извършване на прегледи за определяне на състоянието на зрението с цел оказване на помощ на хора с нарушено зрение, което може да се коригира с очила и контактни лещи;
  • Определяне на средствата и начините за корекция при понижена зрителна острота, включително при слабо зрящи;
  • Извършване на научноизследователска работа, изследване на нови материали, уреди и приспособления за диагностика на предна очна повърхност и корекция на зрението;
  • Организация на специализирани и профилактични оптометрични прегледи, както и обработка и обобщаване на резултатите от тях;
  • Даване на съвети и напътствия по въпроси на профилактиката и защитата на очите: визуална ергономия, рехабилитация, безопасност на работното място и други;
  • Работа в екип с лекар офталмолог в болнични заведения и диагностично-консултативни центрове за извършване на други дейности, касаещи корекция на дефекти на зрението под негово ръководство и при нужда проследяване на пациенти.

В зависимост от специалността, по която кандидатите имат бакалавърска или магистърска степен, програмата има две разновидности:

 

 

Магистърска програма: Оптометрия (I)

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна

Учебен план (сайт на катедра Оптика и спектроскопия)

Условия за кандидатстване: Тази магистърска програма по Оптометрия е предназначена за дипломирани бакалаври със специалност Оптометрия. Обучението е по държавна поръчка и платена форма на обучение. Кандидат-студентите полагат приемен изпит за двете форми на обучение (държавна поръчка и платено обучение). Те трябва да притежават необходимите знания и умения за извършване на прегледи за определяне на състояние на зрението, определяне на средствата и начи­ните за корекция при понижена зрителна острота и други нарушения на зрението, за консултации по въпроси на профилактиката и защитата на очите.

Целта на програмата е да задълбочи познанията на студентите в областта на диагностиката, оптометричната апаратура и методите на корекция на зрителни смущения. Студентите се подготвят за работа в екип с лекари-офталмолози за организиране и провеждане на специализирани и профилактични прегледи, за изследване на нови материали и средства за корекция, за разработване, провеждане и интерпретация на резултати от безконтактни методи за диагностика на предна очна повърхност.

Обучението завършва с държавен изпит. На студентите с успех от следването след първия семестър над 5.00 се предлага възможност държавният изпит да е под формата на защита на дипломна работа.

Магистърската програма започва от зимния семестър.

 

Магистърска програма: Оптометрия (II)

Срок на обучение: 6 семестъра
Форма на обучение: задочна

Учебен план (сайт на катедра Оптика и спектроскопия)

Условия за кандидатстване: Магистърската програма по Оптометрия с продължителност 6 семестъра е предназначена за висшисти (не оптометристи). Обучението е задочно и започва през зимния семестър.

Обучението в програмата е платено. Приемат се студенти, завършили висше образование със среден успех не по-нисък от добър, без полагане на приемен изпит. Класирането на кандидатите става по документи.

По време на обучението си студентите слушат и полагат изпити по широка гама задължителни учебни предмети, които обхващат оптика, химия, анатомия и физиология на човека, биохимия, биофизика, физиология и психология на зрителния процес, клинична рефракция, патология на зрението, фармакология и т.н. На студентите, които при предишното си обучение са положили изпити по някои от изучаваните дисциплини в равен или по-голям обем, те ще се зачитат с решение на Деканския съвет.

Студентите преминават задължителна професионална учебна практика по оптометрия. Част от практическите занятия се провеждат в Биологическия факултет, Факултет по химия и фармация, клинични бази на Медицинския факултет към Софийския университет – Университетска болница „Лозенец“, Института по полимери, Института по невробиология на БАН и МБАЛ „Св. София“. Обучението завършва с държавен изпит. Студентите, които са постигнали среден успех от семестриалните изпити „Отличен“, имат право да завършат със защита на дипломна работа.

 

 

Програма

на конкурсния изпит за магистърскa програмa Оптометрия
(срок на обучение 2 семестъра) за учебната 2020/2021 г.

 

1. Източници на светлина. Оптичен диапазон на електромагнитното излъчване. Корпускулярна и вълнова теория на светлината.

2. Отражение и пречупване на светлината. Приближение на геометричната оптика.

3. Сферични лещи. Формиране на образ. Цилиндрични и торични лещи.

4. Система от лещи. Кардинални равнини. Елементи на матричната оптика.

5. Аберации – сферична, хроматична, кома, астигматизъм, дисторсия.

6. Светлината като електромагнитна вълна. Разпространение на светлинни вълни.

7. Светлина в диелектрична среда. Поляризация на светлината.

8. Интерференция. Дифракция на Фраунхофер. Дифракция на Френел

9. Фотометрични величини.

10. Взаимодействие на светлината с органичната материята.

11. Зрително усещане и зрително възприятие. Дефекти на цветовото възприятие.

12. Структурни и функционални особености на окото. Зеница. Ретина.

13. Оптичен нерв и зрително-проводни пътища. Зрително поле.

14. Фоторецепция – фотохимични и биофизични аспекти. Видове фоторецептори.

15. Рефракционни особености на окото. Физическа и клиническа рефракция.

16. Зрителна острота. Методи и уреди за изследване на зрителна острота.

17. Клинична рефракция. Статична и динамична рефракция. Еметропия. Аметропия.

18. Хиперметропия и пресбиопия – видове; начини за корекция.

19. Миопия и астигматизъм – видове; начини за корекция.

20. Нарушения на преден очен сегмент.

21. Нарушения на заден очен сегмент.

22. Бинокулярно зрение. Кривогледство и амблиопия – видове; начини за корекция.

23. Слепота – причини, видове, профилактика.

24. Контактни лещи – параметри, корекция с контактни лещи, показания и противопоказания за корекция с контактни лещи.

25. Очна фармакология.