Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, обявен в ДВ, бр. 35 от 18.04.2023 г.

   

Единствен кандидат: доц. д-р Георги Александров Вълчев

Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. История на българската култура XV-XIX век и културно наследство (публични политики, мениджмънт и социализация)), обявен в ДВ, бр. 35 от 18.04.2023 г.

Председател на научното жури: проф. д-р Райна Димитрова Гаврилова

Рецензии:

Становища:

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 04.09.2023 г. от 14.00 ч, Заседателна зала № 2, Ректорат, бул. „Цар Освободител” № 15