Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по ПН 3.3. Политически науки (Публични и социални политики)

   

Единствен кандидат: доц. д.п.н. Татяна Трифонова Томова

Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 3.3. Политически науки (Публични и социални политики), обявен в Държавен вестник бр. 54 от 29.06.2021 г.

Резюмета на научни трудове на кандидата

Председател на научното жури: проф. дпн Тодор Александров Танев

Рецензии

Становища

 

Заключителното заседание на журито ще се състои на 29 октомври 2021 г. (петък) от 11:00 ч., в зала Яйцето, бл. 4, Философски факултет.