Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по ПН 3.3. Политически науки (Местна власт и самоуправление)

   

Единствен кандидат: доц. д.п.н. Милена Христова Стефанова

Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 3.3. Политически науки (Местна власт и самоуправление), обявен в Държавен вестник бр. 22 от 16.03.2021 г.

 

Резюмета на научни трудове на кандидата

 

Председател на научното жури: проф. д-р Александър Иванов Маринов

 

Рецензии

 

 

Становища

 

Заключителното заседание на журито ще се състои на 13 юли 2021 г. (вторник) от 11:00 ч., онлайн.