Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 3.7. Администрация и управление (публично право и гражданско участие), обявен в ДВ, бр. 83/17.10.2017 г.