Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.2. Психология (Психология на развитието в детска и юношеска възраст), обявен в ДВ, бр. 24 от 17.03.2023 г.

   

Единствен кандидат: гл. ас. д-р Светлина Георгиева Колева

Председател на Научното жури: Проф. дпсн Соня Методиева Карабельова

 

Материали:

Рецензии:

Становища:

Заключителното заседание на Научното жури ще се проведе на 08.09.2023 г., от 11:00ч., на адрес бул. "Цар Освободител" 15, Южно крило, зала 21