Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по ПН 3.2. Психология (Когнитивна психология и психолингвистика), обявен в ДВ, бр. 96 от 19.11.2021 г.

   

Единствен кандидат: гл. ас. д-р Николай Руменов Рачев