Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научно направление 2.3. Философия (Реторика), обявен в ДВ бр. 61/02.08.2022 г.

   

Единствен кандидат: гл. ас. д-р Яна Красимирова Събева