Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 3.5.Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография – Потребители и ползване на библиотеките), обявен в ДВ, бр.24 от 16.03.2018 г.

   

Единствен кандидат – гл. ас. д-р Ели Драганова Попова

Председател на научното жури: проф. д. изк. Симеон Недков Недков

Авторска справка

Рецензенти:

Становища :

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 10 септември 2018 г. от 12,00 часа в катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” – бул.”Цариградско шосе” № 125, етаж 4, ауд. 423.