Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по професионално направление 2.3. Философия (Етика), обявен в ДВ бр. 44 от 29.05.2018 г.

   

Кандидат: гл.ас. д-р Петър Христов Горанов