Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по 3.3. Политически науки, обявен в ДВ, бр.21/ 15.03.2022

   

Eдинствен кандидат гл.ас. д-р Искрен Пламенов Иванов

Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 3.3. Политически науки (Политология – Международни отношения и управление на конфликти), обявен в ДВ, бр.21 от 15.03.2022 г.,

 

Председател на научното жури: проф. дпн Николай Йорданов Найденов

Резюмета на публикациите на кандидата

Рецензии

Становища

Заключително заседание на научното жури ще се проведе на 14.07.2022г. от 10 часа, бул. "Цариградско шосе" № 125 Блок 4, зала 300