Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Философски факултет - архив конкурси / Конкурс за професор по професионално направление 3.3 Политически науки (Политология - Политически идеи), обявен в ДВ, бр. 24 от 17.03.2023г.

   

Единствен кандидат доц. д-р Светослав Христов Малинов

 

Председател на научното жури доц. д-р Даниел Михайлов Смилов

Рецензенти:

Становища:

 

Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 31.08.2023 г.(четвъртък) от 11 часа в катедра „Политология“ – бул. „Цариградско шосе“ № 125 Блок 4, партер, яйцето