Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Структура / Катедри / Руска литература

   

Ръководител

проф. д-р Ангелина Вачева, стая 130, тел. 9308 307

avacheva@slav.uni-sofia.bg

 

Катедрата по руска литература е създадена през 1946 година, когато в Софийския университет е открита специалността руска филология. Повече от 60 години катедрата по руска литература осигурява обучението на студенти от специалностите руска, българска и славянска филология, както и от специалност БИН към Философския факултет. Преподават се следните дисциплини: руски фолклор и стара руска литература, руска литература от ХVІІІвек, руска литература отХІХ век, руска литература отХХ и ХХІ век. През 2002 година към катедрата е създадена магистърска програма “Литература и култура на Русия” – за специалисти-филолози и за неспециалисти.

Редом с преподавателската си дейност, тези доказани специалисти имат свой принос в изследването на различни области и проблеми на руската литература от древността до съвремието и са автори на книги, монографии, учебници, стотици статии и енциклопедични речници. Катедрата наследява научните традиции, оставени от поколения учени. Сред нейните основатели са: проф. Велчо Велчев, проф. Симеон Русакиев, проф. Георги Германов, доц. Евдокия Метева, доц. Йордан Цонев. Принос за академичното й развитие имат проф. Людмила Боева, доц. Милка Бочева, доц. Ирина Захариева, доц. д-р Лидия Терзийска и д-р Теменуга Димитрова. Подобно на своите предшественици, днешните преподаватели се стремят да формират школа от млади изследователски кадри. През последните години в катедрата успешно завършиха своите докторантури Илиана Белчева-Иванова, Галина Георгиева, Димитър Михайлов. По настоящем към катедрата са зачислени докторантите Ивайло Пеев и Златка Паскалева.

Преподавателите от катедрата активно участват в международни и национални научни форуми- конгреси, конференции, четения, кръгли маси и др. Тяхната научна продукция е значима, актуална и диалогизира със съвременните изследвания на русистите в чужбина.