Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Стоян Райчев Апостолов, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 17.10.2022 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на ФМИ

Защита на докторска дисертация на Стоян Райчев Апостолов на тема „Вариационен анализ без вариационни принципи“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5. Математика, докторска програма „Математически анализ“.

Научен ръководител: проф. дн Надежда Костадинова Рибарска

 

Председател на научното жури: проф. дмн Михаил Иванов Кръстанов, СУ "Св. Климент Охридски".

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища:

 

Публикувано на 1.10.2022 г.