Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Библиотека

   
fmi_lib-15-12-14_04

Адрес:
София, бул. "Джейм Бачър" 5
Факултет по математика и информатика,
етаж 1, кабинет 106

Телефон:
+359 2 8161 571

Работно време:
8:30 – 17:30 ч.

Почивни дни:
събота и неделя

   
Завеждащ
Филиална библиотека
Математика и информатика
Нина Стоилова
Ел. поща: stoilova@fmi.uni-sofia.bg
Библиотекар Златка Добрева
Ел.поща: z_dobreva@fmi.uni-sofia.bg

 

Фонд на библиотеката

Книжният фонд е около 88 000 библиотечни документи:

 • около 67 000 тома книги – монографии, учебници, ръководства, сборници, доклади от научни конференции; богата колекция от справочни издания - общи и тематични енциклопедии, справочници в областта на математиката, информатиката и техническите науки, езикови, двуезични, многоезични, терминологични речници, наръчници, алманаси и др.
 • над 21 000 тома периодични издания в 740 заглавия.
  Библиотеката разполага с много богата колекция от чуждестранна научна периодика.

Библиотеката притежава и богата колекция от редки и ценни издания в областта на математиката и механиката. Съхраняват се личните библиотеки на видни математици: проф. Антон Шоурек, акад. Кирил Попов, проф. Алипи Матеев и др.

Дейности на библиотеката

 • Набавя, съхранява и предоставя за ползване специализирана литература в областта на математиката, информатиката и механиката, която подпомага образователния и научно-изследователския процес.
 • Извършва библиотечно-библиографски и информационни услуги, като съчетава традиционните форми на библиотечно обслужване с предоставянето на ресурси и услуги в онлайн режим.

Библиотечно-информационни услуги

 • Ползване на библиотечни документи в читалните зали
  Периодични издания, справочници, единствени екземпляри, редки и ценни издания се ползват само в читалните зали.
 • Заемане на библиотечни документи за домашно ползване
  Студентите, преподавателите и служителите на СУ могат да заемат библиотечни документи за дома, съобразно правилата за заемане:
  - Представяне на читателска карта или регистрирана ISIC карта/СУ карта:
  - Срокът за заемане за дома е:
  За преподаватели на СУ - до 10 тома за срок от 30 дни с право на 2 презаписвания.
  За студенти на СУ - до 5 тома за срок от 30 дни с право на едно презаписване, ако книгата не е търсена от други читатели.

За служители на СУ до 5 тома за срок от 30 дни с право на едно презаписване.

Външните читатели нямат право да заемат библиотечни материали за домашно ползване.

Позволено е изнасяне на библиотечни материали за копиране само срещу депозиране на личен документ.

Ако читателят не върне заетите библиотечни материали поради повреда, унищожение или загуба, е длъжен да направи замяна с идентични по стойност и съдържание (или в библиографско отношение) екземпляри.

 • Изготвяне на библиографско-информационни справки.
 • Ползване на националния академичен своден каталог НАБИС. Той дава възможност на всички потребители едновременно да търсят в интегрираните каталози, дигиталните колекции, платените бази данни и списания на библиотеките, учредили Фондация НАБИС и на нейните асоциирани членове.
 • Ползване на електронния каталог ALEPH на УБ, който е достъпен в Интернет.
 • Търсене на информация в онлайн бази данни, достъпни по IP адрес
  Базите данни могат да се ползват от компютри в университетската компютърна мрежа. Входът в някои от базите данни изисква настройка на прокси сървър.
  Преподавателите и докторантите на СУ могат да получат отдалечен достъп до базите чрез издаване на сертификат от УЦИКТ.
  Ползването на Ebsco Host Research Databases се осъществява по IP адрес, без да е включен прокси сървър в рамките на университетската компютърна мрежа.
 • Междубиблиотечно заемане и международно междубиблиотечно заемане
  Ако УБ не притежава необходимите ви документи (книга или статия), може да ги достави от други библиотеки в страната или чужбина.
  За целта е необходимо:
  - да се попълни стандартен формуляр с библиографските данни на документа, който да бъде оставен в библиотеката на ФМИ или
  - поръчката да бъде направена онлайн.

Поръчка на книга:
http://www.libsu.uni-sofia.bg/mzsforms/form-mzs.php

Поръчка на статии и части от сборници:
http://www.libsu.uni-sofia.bg/mzsforms/form-mzs-article.php

 • Заявка и доставка на документи по електронен път /DDS/
  На e-mail dds@libsu.uni-sofia.bg се заявяват статии от списания или части от монографии /до 30 страници/ от фондовете на Университетската библиотека.

Филиална библиотека „Математика и информатика“ може да се ползва от студенти, преподаватели, служители, докторанти на СУ и от външни потребители. За целта е необходимо те да бъдат регистрирани като читатели и да притежават читателска карта или ISIC СУ, или СУ карта.

Регистрацията и издаването на читателски карти се извършва само в Централна Университетска библиотека.

За издаване на читателска карта е необходимо:

за студенти на СУ снимка, студентска книжка цена - 5 лв.
за преподаватели и служители на СУ служебна карта цена - 5 лв.
за външни читатели лична карта, снимка цена - 15 лв.
читателска карта за 1 ден   цена - 3 лв.

Потребителите в неравностойно положение ползват безплатни читателски карти срещу представяне на съответния документ.
Читателската карта е валидна за една календарна година и дава възможност за ползване на библиотечните документи и услуги, предлагани от ЦУБ – Централна Университетска библиотека и 28-те филиални библиотеки.

Филиална библиотека „Математика и информатика“ е разположена на 1 етаж на ФМИ, ст. 106 и включва заемна зала, читални с 31 места, 4 от тях с компютър и Интернет, малко книгохранилище за периодични издания. В читалнята е разположен богат справочен фонд, текуща научна периодика, постоянни изложби на нови книги и новопостъпили книжки на научните списания. Справочната литература и периодичните издания са на свободен достъп. Основното книгохранилище се намира на приземния етаж и е оборудвано с модерни компактуси, където се съхранява по-голямата част от книжния фонд на библиотеката.

Извлечение от Правила за обслужване на читатели