Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Библиотека

   
fmi_lib-15-12-14_04

Адрес:
София, бул. "Джейм Бачър" 5
Факултет по математика и информатика,
етаж 1, кабинет 106

Телефон:
+359 2 8161 571

Работно време:
8:30 – 17:30 ч.

Почивни дни:
събота и неделя

   
Завеждащ
Филиална библиотека
Математика и информатика
Нина Стоилова
Ел. поща: stoilova@fmi.uni-sofia.bg
Библиотекар Златка Добрева
Ел.поща: z_dobreva@fmi.uni-sofia.bg

 

Фонд на библиотеката на ФМИ

 

Книжният фонд е около 88 000 библиотечни документи:

 

 • около 67 000 тома книги – монографии, учебници, ръководства, сборници, доклади от научни конференции; богата колекция от справочни издания - общи и тематични енциклопедии, справочници в областта на математиката, информатиката и техническите науки, езикови, двуезични, многоезични, терминологични речници, наръчници, алманаси и др.;
 • над 21 000 тома периодични издания в 740 заглавия. Библиотеката разполага с много богата колекция от чуждестранна научна периодика.

Дейности на библиотеката на ФМИ

 

 • Набавя, съхранява и предоставя за ползване специализирана литература в областта на математиката, информатиката и механиката, която подпомага образователния и научно-изследователския процес.
 • Извършва библиотечно-библиографски и информационни услуги, като съчетава традиционните форми на библиотечно обслужване с предоставянето на ресурси и услуги в on-line режим.

Библиотечно-информационни услуги

 

 • Ползване на библиотечни документи в читалните зали
  Периодични издания, справочници, единствени екземпляри, редки и ценни издания се ползват само в читалните зали.
 • Заемане на библиотечни документи за домашно ползване
  Студентите на ФМИ могат да заемат библиотечни документи за дома, съобразно правилата за заемане:
  - Представяне на читателска карта или регистрирана ISIC карта:
  - Срокът за заемане за дома е:
  За преподаватели и служители на СУдо 10 тома за 30 дни с право на 2 презаписвания.
  За студенти на СУ - до 5 тома за 30 дни с право на едно презаписване, ако книгата не е търсена от други читатели.
  Ако читателят не върне заетите библиотечни материали поради повреда, унищожение или загуба, е длъжен да направи замяна с идентични по стойност и съдържание (или в библиографско отношение) екземпляри.
 • Изготвяне на библиографско-информационни справки
 • Ползване на електронния каталог ALEPH на УБ, който е достъпен в Интернет.
 • Ползване на националния академичен своден каталог , който обединява електонните каталози на 32 библиотеки и наброява над 2 631 653 библиографски записа.
 • Търсене на информация в on-line бази данни, достъпни по IP адрес
  Базите данни могат да се ползват от компютри в университетската компютърна мрежа. Входът в някои от базите данни изисква настройка на proxy server (инструкция за настройка).
  Ползването на Ebsco Host Research Databases се осъществява по IP адрес, без да е включен proxy server в рамките на университетската компютърна мрежа.
 • Междубиблиотечно заемане и международно междубиблиотечно заемане
  Ако УБ не притежава необходимите ви документи (книга или статия), може да ги достави от други библиотеки в страната или чужбина.
  За целта е необходимо:
  - да се попълни стандартен формуляр с библиографските данни на документа, който да бъде оставен в библиотеката на ФМИ или
  - поръчката да бъде направена on-line

Поръчка на книга:
http://libsu.uni-sofia.bg/mzsforms/form-mzs.html

 

Поръчка на статия:
http://libsu.uni-sofia.bg/mzsforms/form-mzs-article.html

 

Поръчка за закупуване на книги:
http://libsu.uni-sofia.bg/mzsforms/form-book.php

 

 • Заявка и доставка на документи по електронен път /DDS/
  На e-mail
  dds@libsu.uni-sofia.bg
  се заявяват статии от списания или части от книги /до 30 страници от книги/.
 • Адаптирани услуги за читатели в неравностойно положение
  http://www.libsu.uni-sofia.bg/page.php?11

Филиална библиотека „Математика и информатика“ може да се ползва от студенти, преподаватели, служители, докторанти на СУ и от външни потребители. За целта е необходимо те да бъдат регистрирани като читатели и да притежават читателска карта или ISIC карта за студенти на СУ. Регистрацията и издаването на читателски карти се извършва в Централна Университетска библиотека /Ректорат/. Необходими са студентска книжка, снимка и такса от 5 лева. Потребителите в неравностойно положение ползват безплатни читателски карти срещу представяне на съответния документ. Читателската карта е валидна за една календарна година и дава възможност за ползване на библиотечните документи и услуги, предлагани от ЦУБ – Централна Университетска библиотека и 28-те филиални библиотеки. Филиална библиотека „Математика и информатика“ е разположена на 1 етаж на ФМИ, ст. 106 и включва заемна зала, читални с 21 места, 4 от тях с Интернет и голяма маса с 10 места за групова самоподготовка и семинарни упражнения. В читалнята е разположен богат справочен фонд, текуща научна периодика, постоянни изложби на нови книги и нови научни списания. Справочната литература и периодичните издания са на свободен достъп. Основното книгохранилище се намира на приземния етаж и е оборудвано с модерни компактуси, където се съхранява по-голямата част от книжния фонд на библиотеката. Филиална библиотека „Математика и информатика“ предоставя на потребителите учебна, справочна и научна литература, комплектувана многоекземплярно. Всички учебници, ръководства и сборници, които се ползват в учебния процес, могат да се заемат за дома. Възможност за копиране на избраните документи /в рамките на деня/, след депозиране на студентска книжка и читателска карта. Тук се съхраняват и предоставят на читателите 3-те дарения на издателство О’Reilly – над 300 книги в областта на информатиката.