Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Научно-технологични центрове

   

Центъра за върхови технологии УНИТе
BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­обществото) се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 2 „Информатика и Информационни и комуникационни технологии“.