Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Калоян Николаев Витанов, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 19.10.2022 г. от 14:30 ч. в Заседателната зала на ФМИ

Защита на докторска дисертация на Калоян Николаев Витанов на тема „Разклоняващи се процеси – оптимизация и приложения“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 4.5. Математика, докторска програма „Теория на вероятностите и математическа статистика“.

Научен ръководител: проф. дн Марусия Никифорова Божкова

Председател на научното жури: доц. д-р Весела Кирилова Стоименова, СУ "Св. Климент Охридски".

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища:

Публикувано на 30.09.2022 г.