Начало / Университетът / Факултети / Факултет по математика и информатика / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Илиана Иванова Цветкова, Факултет по математика и информатика

Защитата ще се проведе на 26.03.2024 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала на ФМИ.

Защита на докторска дисертация на Илиана Иванова Цветкова е на тема „Извънкласната работа по математика в начален и прогимназиален етап – важен фактор за откриване и развиване на математическия талант“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Методика на обучението по математика и информатика“.

Научен ръководител: проф. д-р Кирил Георгиев Банков

Председател на научното жури: доц. д-р Филип Петров Петров, СУ "Св. Климент Охридски".


Автореферат на Илиана Иванова Цветкова

Рецензии:

 

Становища:

 

Публикувано на 11.03.2024 г.