Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Иранистика / Описание на специалността

   

Отговорник на специалност "Иранистика"

Гл. ас. д-р Сирма Костадинова

e-mail: svkostadin@uni-sofia.bg

 

Секретар на специалност "Иранистика"

Лилия Пашеева

стая 22А в ЦИЕК, тел. 028293783/85, вътр. 110

e-mail: klasicheskiiztok.su@gmail.com

 

Година на основаване: 1993 г.

Специалност "Иранистика" е част от Катедра "Класически Изток" в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Първият випуск в специалността е приет през академичната 1993/1994 г. От 2016 г. "Иранистика" е защитена специалност.

Бакалавърската програма на специалност "Иранистика" е с продължителност 8 семестъра в редовна форма на обучение. Обучението осигурява широка и задълбочена теоретична и практическа подготовка в областта на персийския език, както и придобиване на знания за историята и културата на Персия и Иран, за литературата, езиците и религиите на ираноезичния свят от древността до наши дни.

В учебния план на бакалавърската степен на специалността фигурират 37 задължителни и над 40 избираеми дисциплини. Дисциплината Персийски език е с хорариум от 14 часа седмично за първите две години на обучение и по 10 часа седмично за вторите две години. Студентите от трети и четвърти курс изучават четири часа седмично Втори ирански език - кюрдски, както и Езиков курс - дари като избираема дисциплина.

Бакалавърската програма подготвя високо квалифицирани специалисти иранисти, които реализират своите знания и умения в различни сфери на обществения живот. Кадри на специалността работят в Министерството на външните работи, в Министерството на вътрешните работи, в Министерството на отбраната, в Национална агенция "Държавна сигурност", в сферата на културата, на науката, на туризма и търговията, в чужбина.

Завършилите специалност "Иранистика" имат възможност да продължат образованието си в интердисциплинарната магистърска програма "Индийско и иранско културознание и обществознание". Обучение в докторантура се осъществява в две направления - литература и езикознание.

Специалността разполага с кабинет по иранистика, библиотека по иранистика с над 2 000 тома, самостоятелен фонетичен кабинет и отделна учебна аудитория. В електронната библиотека на специалността има близо 30 000 заглавия и над 25 000 фотоса от Иран, Афганистан и Таджикистан.

Софийският университет има подписани няколко международни договора с ирански университети, благодарение на които по време на обучението си в специалност "Иранистика" студентите редовно посещават Иран за културно-опознавателни екскурзии и за различни по продължителност езикови курсове.

 

Преподаватели

 

Брошура на специалност "Иранистика"