Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Органична химия и фармакогнозия / Преподаватели / проф. д-р Росица Николова

   
Rosi

проф. д-р Росица Димитрова Николова

Катедра Органична химия и фармакогнозия

Факултет по химия и фармация

Софийски университет“ Св. Климент Охридски“

e-mail: rnikolova@chem.uni-sofia.bg

телефон: ++359 2 8161392

Образование и научни степени

2000 доктор, Органична химия, Факултет по химия и фармация, Софийски университет“ Св. Климент Охридски“

1990 магистър, Химия; Специализация Органична химия, Факултет по химия и фармация, Софийски университет“ Св. Климент Охридски“

Трудов стаж

2011– Ръководител катедра Органична химия и фармакогнозия, Факултет по химия и фармация, Софийски университет“ Св. Климент Охридски“

2011-2015 Заместник-председател на общото събрание на Факултета по химия и фармация при СУ“Св. Климент Охридски“

2009 – Ръководител на Лабораторията по Органичен синтез и ЯМР-спектроскопия, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2009 – Доцент, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

2000 – 2009 Асистент, старши и главен асистент, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Учебна дейност

“Органична химия” I за студенти-бакалаври Екохимия

“Органична химия” I за студенти-бакалаври Компютърна химия

“Органична химия ” II за студенти-магистри Фармация

“Органична химия” II за студенти-бакалаври Химия.

Научен ръководител на двама докторанти и 11 дипломанти.

Научни интереси

Синтез, модифициране и изследване на заместени кумарини и техни фосфорсъдържащи аналози:

  • Синтез на фосфорсъдържащи кумаринови производни с потенциална биологична активност;
  • Реакции на 3-заместени кумарини с нуклеофилни реагенти;
  • Циклоприсъединителни реакции;
  • Тандемни реакции
  • Квантово-химични изследвания на механизмите на изучаваните реакции.

Органична химия

Електронно обучение

Публикации

42 научни публикации

219 цитата; H index 8 (ISI, Scopus)

Участие в научни форуми

Участие в 51 научни конференции в страната и чужбина с 28 научни доклада и 62 постера.

Членство в професионални организации

Член на Съюза на учените, Съюза на химиците, European Association for Chemical and Molecular Science, American Chemical Society.

Експертна качества

Рецензент на международни научни издания в областта на Органичния синтез.

Рецензент на дипломни работи и дисертации, участие в научни журита за присъждане на научни степени и звания.

Член на Експертния съвет към Докторантското училище на Софийският Университет „Св. Климент Охридски“

Участие в експертни групи за програмна акредитация на Постоянната комисия по технически науки и военно дело и на Постоянна комисия по природни науки, математика и информатика

Председател на ПНЕК по Химически науки към Фонд за научни изследвания 2017 -

Научно-изследователски договори

Ръководител на 12 успешно отчетени и един текущ договор, финансирани от фонд “Научни изследвания” на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Член на работния колектив на 8 договора и ръководител на един договор, финансиран от Министерство на образованието и науката – Фонд “Научни изследвания”

Член на Управителния съвет на два договора финансирани по FP7, Everest и BeyondEverest и един по Н2020 – MaterialsNetworking.

Организиране на научни събития

Председател и съ-председател на три международни симпозиума по Органична химия, две международни конференции и 7 работни срещи в областа на Съвременните функционални материали.

Краткосрочни специализации

Technical University of Munich, Germany, 2011, 2012, 2013, 2014,2018

Université de Caen – CNRS, France, 2008, 2012, 2013.

Приложение Списък на научните публикации за последните 5 години

I. Публикации в международни научни списания

1. Nevena I. Petkova, Rositca D. Nikolova, Krassimir L. Kostov, Tzonka Mineva, Georgi N. Vayssilov

Theoretical and Experimental Local Reactivity Parameters of 3-Substituted Coumarin Derivatives

J. Phys. Chem. A 118, 11062−11073 (2014).

2. M. S. Wagner, E. D. Ilieva, P. S. Petkov, R. D. Nikolova, R. Kienberger, H.Iglev

Ultrafast hydrogen bond dynamics and partial electron transfer after photoexcitation of diethyl ester of 7-(diethylamino)-coumarin-3-phosphonic acid and its benzoxaphosphorin analog

Physical Chemistry Chemical Physics, 9919-9926, 17( 2015).

3. A. I. Koleva, N. I. Petkova, R. D. Nikolova

Ultrasound-assisted Conjugate Addition of Organometallic Reagents to 3-Diethylphosphono-coumarin

Synlett 27, 2676-2680 (2016).

4. E. D. Ilieva, G. P. Petrova, R. D. Nikolova, G. N. Vayssilov

Computational elucidation of the reaction mechanism for synthesis of pyrrolidinedione derivatives: Via Nef-Type rearrangement-cyclization reaction

RSC Advances, 8, 3178-3188 (2018).

5. A. I. Koleva, N. I. Petkova, R. D. Nikolova

Ultrasound-assisted metal-mediated method for the formation of tetrahydro-3,30-disubstituted biscoumarins

Molecules, 23, 2810-2825, 2018, doi:10.3390/molecules23112810

II. Публикации в сборници от научни конференции

6. Nevena I. Petkova-Yankova, Rositca D. Nikolova

Decarboxylation of β-ketochromanes to β-ketophosphonates

Collection of articles from the National Scientific Conference “15 Years Pharmacy in Medical University – Plovdiv” 234 – 237 (2018) ISBN 978-619-237-014-5

III. Учебници и учебни помагала

7. Стефан Цаковски, Александрия Генджова, Росица Николова, Борис Толев, Невянка Енчева, Магдалена Дочева, Химия и опазване на околната среда, учебник за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език, Издателска къща Анубис ООД, 20-18, ISBN 978-619-215-259-8

8. Стефан Цаковски, Пенка Цанова, Александрия Генджова, Росица Николова, Борис Толев, Невянка Енчева, Магдалена Дочева, Галя Шуманова, Химия и опазване на околната среда, учебник за 9 клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език, Издателска къща Анубис ООД, 20-18, ISBN 978-619-215-266-6